projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt


UCHWAŁA  Nr            /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie nabycia na mienia komunalne zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim 


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie,  zabudowanej nieruchomości - hangaru na  sprzęt wodny, położonego na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 538/4 Obr. 1 Sępólno Kraj. o pow. 318 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 24469.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr           /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r.

 Ofertę sprzedaży nieruchomości złożył Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim. Działka zabudowana jest hangarem na sprzęt wodny, położona  na plaży miejskiej. Sprawa zakupu nieruchomości przedstawiona została na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu  oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która złożona ofertę zaopiniowała pozytywnie. Wartość nieruchomości stanowi kwotę 73.520 zł.
 
E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011, 14:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2106