Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy Pl.Wolności

Projekt


UCHWAŁA   Nr         /        /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia     października  2011r.


w sprawie sprzedaży  nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy Placu Wolności


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


   § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy Placu Wolności 14, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 180/5 o pow. 42 m ² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW 27515 i  działki nr 180/8 o pow. 239 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW 13229.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr       /     /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia      października 2011 r.

    
  Wymieniona w uchwale działka 180/5 stanowi zabudowaną nieruchomość przeznaczoną do rozbiórki. Na nieruchomości znajdowały się dwa lokale mieszkalne, z których z uwagi na zły stan techniczny obiektu zostali wykwaterowani lokatorzy. Działka nr 180/8 o pow. 239 m² obciążona jest służebnością drogi dojazdowej do działki 180/5 oraz działki 180/6.  Działka 180/6 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się również lokale użytkowe.
Nieruchomość zostanie sprzedana w przetargu nieograniczonym.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 października 2011, 11:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1457