projekt Uchwały Nr XIII/...../11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

-Projekt-
UCHWAŁA Nr XIII/……/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2011 r.
 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową
oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie
dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6.
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149,poz. 996 i nr 155, poz. 1043 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159), stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonym uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sępólnie
Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 roku, uchwala się, co następuje:
 
 
           
              § 1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię
we wsi Sikorz  – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie, uchwalonym uchwałą Nr XLVI/461/2002 Rady  Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
z usługami, działalność produkcyjno-usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz - działka nr 381/2, Gmina Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 31.10.2002 r. Nr 123, poz. 2481),
dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwaną dalej zmianą.
  Rozdział 1 Przepisy ogólne
 
              § 2. Zmiana, o której mowa w § 1, obejmuje obszar działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6, położonych w Sikorzu gm. Sępólno Krajeńskie, o powierzchni 6,2 ha.
 
             §  3. Przedmiotem ustaleń zmiany są:
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu literami MN, U;
2)  teren zieleni i wód, oznaczony na rysunku planu literami ZN, W;
3)  teren przejścia pieszego, oznaczony na rysunku planu literami KDX;
4)  tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu literami KDD.
 
 
            § 4. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany, stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
 
2.    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
 
3.    Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie inwestycji z zakresu infrastruktu- ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
4.    Do obowiązujących ustaleń zmiany należą następujące oznaczenia graficzne:
1)  granica obszaru objętego zmianą w planie miejscowym;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone;
3)  obowiązująca linia zabudowy mieszkaniowej, w której należy usytuować min. 60% ściany frontowej budynku mieszkalnego, stanowiąca jednocześnie maksymalną nieprzekraczalną,
o której mowa w pkt 4 dla pozostałej części budynku mieszkalnego i innej zabudowy
w granicach działki;
 
4)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy określająca minimalną odległość projekto- wanego budynku od linii rozgraniczającej przylegającej drogi lub przejścia pieszego;
5)  linie wymiarowe.
 
             § 5.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  zmianie - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany określone w Rozdziale 2 uchwały;
2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej;
3)  rysunku zmiany - należy przez to rozumieć rysunek zmiany w planie miejscowym na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4)  liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5)  terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku zmiany w planie miejscowym liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
6)  uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska okre- ślonych w obowiązujących przepisach;
7)  usługach nieuciążliwych dla mieszkalnictwa - należy przez to rozumieć działalność usługo- wą, która nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska dla zabudowy mieszka- niowej, określonych w obowiązujących przepisach;
8)  obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki z pomieszczeniami pomocni- czymi, technicznymi lub gospodarczymi, niezbędnymi do funkcjonowania budynku realizują- cego podstawową funkcję terenu;
9)  przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-nawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą.
 
 
Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
 
             § 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu sym- bolami 1 MN, U, 2 MN, U, 3 MN, U i 4 MN, U;
2)  teren zieleni i wód, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 ZN, W;
3)  teren przejścia pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem 6 KDX;
4)  tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 7 KDD
i 8 KDD.
 
2.    Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)  na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza się:
a)    zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą,
b)   podział na działki budowlane wyłącznie zgodnie z liniami podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania,
c)    łączenie działek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora,
d)   realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym
z otoczeniem;
e)    zabudowę usługową (w tym handlową) wolno stojącą wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi lub wprowadzenie funkcji usługowej do budynku mieszkalnego;
f)     lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) lub gospodarczo – garażo- wych wolno stojących, o architekturze nawiązującej do architektury budynków miesz- kalnych i usługowych, lub dobudowanych do budynków mieszkalnych i usługowych, tworzących z nimi jednolitą bryłę architektoniczną;
g)    wszelką działalność usługową (w tym handlową) spełniającą wymóg określony w ust. 3 pkt 2;
2)  na terenach, o którym mowa w ust.1 pkt 1:
a)    zabudowa działki nie może przekroczyć 30% jego powierzchni,
b)   wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 50% powierzchni działki biologicznie czynnej;
c)    ustala się obowiązek zachowania linii zabudowy wykreślonych na rysunku planu,
d)   obowiązuje zasada lokalizowania tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej wydzielonej działce;
3)  na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1, wprowadza się zakaz:
a)    lokalizowania garaży blaszanych,
b)   budowy ogrodzeń pełnych,
c)    lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, z wyłączeniem niezbędnej infrastruktury technicznej – zakaz ten nie dotyczy inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).
 
3.    Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 
1)  uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w granicach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, zawarte w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jego utworzenia;
2)  działalność usługowa (w tym handlowa) musi spełniać wymóg zastosowania takiej techno- logii, aby uciążliwość tej działalności nie wykraczała poza granice zewnętrzne działki
lub terenu obejmującego kilka działek, do którego inwestor posiada tytuł prawny (dotyczy to również uciążliwości z tytułu parkowania pojazdów) oraz nie może powodować uciąż-
liwości dla funkcji mieszkaniowej na działce własnej inwestora - obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 
3)  należy wyznaczyć miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskaza- ny przez władze gminne - gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi;
 
 
4)  odpady inne niż komunalne należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi;
5)  wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniają- cym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych;
6)  w zależności od rodzaju prowadzonej działalności usługowej, wody opadowe z terenów usługowych, przed odprowadzeniem do sieci  winny zostać podczyszczone do parametrów określonych w przepisach odrębnych;
7)  przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest, w zależności
od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża zgodnie
z przepisami odrębnymi;
8)  budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę, a na działkach narożnikowych, położonych przy skrzyżowaniach dróg, w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy, ograniczyć wysokość zieleni do 1,0 m.
 
4.    Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy wstrzymać, a o zaistniałym fakcie powiadomić właściwe władze służby ochrony zabytków.
 
5.    Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: przestrzeń pu- bliczną w granicach uchwalenia planu stanowią docelowo tereny dróg publicznych dojazdowych, wymienione w ust. 1 pkt 4.
 
6.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
1)  ustala się ściśle określone linie zabudowy mieszkaniowej i maksymalne nieprzekraczalne
linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem zmiany;
2)  budynki mieszkalne i usługowe o wysokości max. II kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza do 1,2 m) i max. 12,0 m npt licząc od średniej rzędnej terenu w obrysie rzutu budynku do górnej krawędzi kalenicy z możliwością podpiwniczenia;
3)  budynki gospodarcze lub gospodarczo – garażowe parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego i wysokości max. 6,0 m npt licząc od średniej rzędnej terenu w obrysie rzutu budynku do górnej krawędzi kalenicy;
4)  poziom posadowienia parteru budynków - max. 1,0 m powyżej średniej pierwotnej wyso- kości terenu w obrysie rzutu budynku;
5)  dachy o spadku połaci od 35o do 52o, z głównymi połaciami w układzie dwuspadowym, symetrycznymi, o jednakowym kącie ich nachylenia lub wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną lub materiałami przypominającymi wyglądem w/w pokrycie - w kolorach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym.
 
7.    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo- nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się.
 
8.    Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejsco- wym: zgodnie z ust. 2 lit. b i lit. c.
 
9.    Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,                       w tym zakaz zabudowy:
1)  na terenie 5 ZN, W wprowadza się zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej;
2)  wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, w odległości 5,0 m od osi linii (licząc w poziomie),
tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z właściwym zakładem energetycznym;
3)  wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącego kolektora deszczowego w odległości 5,0 m od jego osi (licząc w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie
na rysunku zmiany, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z gestorem sieci, a właściciela działki lub jego następcę prawnego zobowiązuje się
do umożliwienia gestorowi sieci dostępu do niej;
4)  strefa, o której mowa w pkt 2, może ulec likwidacji na odcinku, na których nastąpi demon- taż linii napowietrznej.
 
10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się linie rozgraniczające przejścia pieszego 6 KDX w pasie o szerokości 5,0 m;
2) ustala się linie rozgraniczające dróg publicznych dojazdowych 7 KDD i 8 KDD w pasach
o szerokościach 10,0 m (jezdnia szerokości min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokości min. 2,0 m);
3) ustala się obsługę komunikacyjną wydzielonych działek budowlanych wyłącznie z dróg  dojazdowych 7 KDD i 8 KDD oraz płożonych poza granicami uchwalenia zmiany;
 
4) na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe
dla samochodów użytkowników przebywających okresowo, a w przypadku działalności usługowej, w ilości niezbędnej dla profilu prowadzonej działalności, w tym dla usługo- biorców, ale nie mniej niż 3 miejsca postojowe dla 100 m2 powierzchni użytkowej usług;
5) na terenach dróg dojazdowych i przejścia pieszego dopuszcza się realizację sieci
uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;
6) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej sieci wodociągowej;
7) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika;
8) odprowadzenie ścieków wyłącznie do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej;
9) w przypadku powstania ścieków przemysłowych w związku z prowadzoną działalnością usługową, przed odprowadzeniem do sieci winny zostać one podczyszczone do parametrów określonych w przepisach odrębnych;
10) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a)    zasilanie z projektowanych linii kablowych niskiego napięcia, wyprowadzonych
z dwóch słupowych stacji transformatorowych: istniejącej „Sikorz 3”, zlokalizowanej poza południową granicą opracowania i ze stacji projektowanej;
b)   stację „Sikorz 3” należy przebudować na stację w gabarycie 630 kVA;
c)    lokalizacja stacji projektowanej, poza zachodnią granicą opracowania planu, przy terenie oznaczonym symbolem 5ZN,W, zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 31.10.2002 r.
Nr 123, poz. 2481);
d)   należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia (SN) na terenie 4 MN,U w celu jej obsługi, konserwacji i modernizacji;
11) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych – wskazane stosowanie ekolo- gicznych źródeł ciepła (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
 
11.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
nie ustala się.
 
 
12.  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości:
1)      30% dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1,
2)      0% dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
  Rozdział 3 Przepisy końcowe
 
            § 7  W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie, uchwalonym uchwałą Nr XLVI/461/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 31.10.2002 r. Nr 123, poz. 2481), dla terenów
5 UP, 6 ZN, W i 7 UP, zgodnie z oznaczeniem na załączniku Nr 4 do uchwały.   
 
          § 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
          § 9 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia.  
 
                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
 
UZASADNIENIE
 
   do uchwały Nr  XIII/...../11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011 r.
 
Dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6, położonych we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, obowiązują ustalenia uchwały Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 31 października
2002 r. Nr 123, poz. 2481) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie.
Właściciel terenów oznaczonych symbolem 5 UP, 6 ZN i 7 UP wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z prośbą o zmianę w m. p. z. p. w celu zmiany przeznaczenia terenów usług produkcji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług.
Wniosek dotyczący wprowadzenia powyższej zmiany uzyskał pozytywną opinię Rady Sołeckiej Sołectwa wsi Sikorz oraz Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim, wobec czego Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim w dniu 30 sierpnia 2007 r. podjęła uchwałę Nr XI/77/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
w/w zmiany, która rozpoczęła tryb formalno - prawny prac nad zmianą w planie. Projekt zmiany uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
i pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w trakcie pierwszego wyłożenia projektu zmiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag
do projektu ani wniosków i uwag do wyłożonej prognozy, wobec czego Rada Miejska
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 27 listopada 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/193/08 
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność produkcyjno – usługową
oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie, dla działek nr 381/4,
nr 381/5 i nr 381/6.
Wojewoda Kujawsko – Pomorski wniósł skargę na powyższą uchwałę
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zarzucając niezgodność uchwalonej zmiany w m. p. z. p z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonego uchwałą
Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 28 października 2009 r. Sygn. akt II SA/Gd 753/09 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
Uchwałą Nr VI/32/11 z dnia 31 marca 2011 r. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim uchwaliła zaktualizowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie”, co pozwoliło na stwierdzenie zgodności rozwiązań przedmiotowego projektu zmiany w planie z ustaleniami studium.
Po przeprowadzeniu uzupełniającej procedury planistycznej, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a także strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), projekt zmiany w planie
wraz z rozstrzygnięciem rozpatrzenia uwag i rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania może zostać przedłożony do uchwalenia przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim.

zał (481kB) jpg

projekt  


ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwały Nr XIII/...../11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia                                    27 września 2011 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
z usługami, działalność produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz
– dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6.  
 
 
 
 
W okresie I wyłożenia projektu zmiany w planie wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 18 kwietnia 2008 r. do 12 maja 2008 r. oraz w terminie do 14 dni po okresie wyłożenia, tj. do dnia 27 maja 2008 r., nie wniesiono żadnych uwag.
 
W okresie II wyłożenia projektu zmiany w planie wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 29 czerwca 2011 r. do 27 lipca 2011 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel) oraz w terminie do 14 dni po okresie wyłożenia, tj. do dnia
10 sierpnia 2011 r., nie wniesiono żadnych uwag.
 
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 
Projekt  
ZAŁĄCZNIK NR 3 do uchwały Nr XIII/....../11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27wrzesnia   2011 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową z usługami, działalność
produkcyjno – usługową oraz ubojnię we wsi Sikorz – dz. nr 381/2 gm. Sępólno Krajeńskie dla działek nr 381/4, nr 381/5 i nr 381/6. 
 
 
 
§ 1
1.   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą- dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), zadania własne gminy.
 
2.   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w zmianie w planie obejmują traktowane jako zadania wspólne:
1)      inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wybudowanie ulic z uzbrojeniem podziemnym;
2)      inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.
 
3.      Prognozowany koszt inwestycji został określony w sporządzonej na potrzeby projektu zmiany w planie prognozy skutków finansowych, natomiast rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.
 
§ 2
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
1)      realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
m. in. prawa budowlanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym,
gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;
2)      inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3)      realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczegól- nionych w § 1 ust. 2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
 
§ 3
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszej zmianie w planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 159, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym:
1)      wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej,
2)      wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.


 
§ 4
1.   Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
 
2.      Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na pod- stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prawne.
 
3.      Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 
§ 5
Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
1)      dochody własne,
2)      dotacje,
3)      pożyczki preferencyjne,
4)      fundusze Unii Europejskiej.
   
 
 
                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
 

zał4 (345kB) jpg                                                                                   
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 września 2011)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 września 2011, 09:03:52)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (21 września 2011, 09:15:38)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498