Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników

Projekt
 
Uchwała Nr   /   /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września  2011 r.
 
w sprawie wyboru ławników
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2012-2015:
……………………………………;
            (imię, imiona, nazwisko)
……………………………………;
            (imię, imiona, nazwisko)
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. do przekazania list wybranych ławników prezesowi Sądu Rejonowego w Tucholi, najpóźniej do końca października br.
 
§ 4.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj., a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Kraj.
 
Uzasadnienie do uchwały Nr  /   /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 2011 r. 


Z końcem roku 2011 upływa okres kadencji ławników sądów powszechnych, obecnej kadencji.   Zgodnie z treścią art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) rady gmin dokonują wyboru ławników na nową kadencję, w/g zasad uregulowanych w tejże ustawie.
Niniejsza uchwała stanowi realizację obowiązku wynikającego z w/w ustawy przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim, która dokonała wyboru na kadencję lat 2012-2015 dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi.
 
 
 
                                                                      
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (20 września 2011)
Opublikował: Administrator (21 września 2011, 08:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1271