Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ...


                                       UCHWAŁA Nr        /     /11
                            RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                       z dnia  30 czerwca 2011 r.

w sprawie przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz.1441 i  Nr 175, poz.1457, z 2006 Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych  (Dz.U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2005r. Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz.1041) uchwala się, co następuje:

§ 1 Wyraża się wolę przejęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego prowadzenia zadań wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych w okresie od 30 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, zlokalizowanych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2  Przejęcie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie, regulującego w szczególności zakres zadań i wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                   Uzasadnienie do Uchwały Nr        /     /2011
                                            Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
                                                z dnia 30 czerwca 2011 r.

 

           W celu podpisania porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim przedmiotowej uchwały.
 Wojewoda Kujawsko-Pomorski na powierzone zadania dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2011 zabezpieczył środki w wysokości 2.000,00 zł, które zgodnie z porozumieniem zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Jej wysokość może zmieniać się w kolejnych latach obowiązywania porozumienia. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

J.Z.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (27 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 czerwca 2011, 14:30:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1933