Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji

Projekt

UCHWAŁA NR  X/      / 11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJENSKIM
z dnia   30 czerwca  2011 r.

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.  Z dniem 1 września 2011 roku tworzy się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum  Sportu i Rekreacji   z siedzibą w Sępólnie Kraj. przy  ul. Chojnickiej 19, zwane dalej Centrum.
§ 2. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz gospodarowania lokalami użytkowymi.
§ 3. 1. Źródłami przychodów własnych Centrum są:
1) dotacje przyznane zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
2) wpływy z odpłatności za świadczone usługi;
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
4) wpływy z innych źródeł.
 
§ 4. Stan wyposażenia Centrum w środki obrotowe oraz składniki majątkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 5. Terminy i sposób ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Centrum do budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Kraj.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr X/   /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2011r.
 
Celem podjęcia niniejszej uchwały jest utworzenie z dniem 1 września 2011r. samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. prowadzącego działalność dot. realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz gospodarowania lokalami użytkowymi.

Załącznik nr 1 (15kB) word
Załącznik nr 2 (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (24 czerwca 2011)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2011, 18:26:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4276