Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.


Projekt                                           

UCHWAŁA Nr  IX/…./11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.       
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 19 kwietnia 2011r. na  Burmistrza Sępólna  Krajeńskiego, złożonej przez Panią ……………….., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – stwierdza się, że przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych  w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.   
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie do uchwały nr IX/…./11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2011r.
 
 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W związku ze złożoną dnia 19 kwietnia 2011r. skargą Pani ………………. na  Burmistrza przygotowano projekt niniejszej uchwały.      

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (19 maja 2011)
Opublikował: Administrator (19 maja 2011, 11:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2702