Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt

UCHWAŁA Nr   /      /11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 maja  2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.7, art.35 ust.1 i 3, art.40 ust.2 pkt.1, art.41 ust.1, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załącznikach od nr 1 do nr 23 do uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 73 poz.1381) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2  pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „ 6) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć podmiot wspierający działania Sołtysa;”;
 2. w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4)  uchwalanie wniosku Sołectwa dot. funduszu sołeckiego;”;
 3. w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys korzysta z pomocy Rady Sołeckiej, będącej podmiotem opiniodawczo-doradczym i inicjującym w Sołectwie.”;
 4. w  § 33 uchyla się pkt  6;
 5. w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Środki finansowe Sołectwa stanowią fundusz sołecki przeznaczony na cele określone we wniosku Sołectwa uchwalanym corocznie przez Zebranie Wiejskie.”;
 6. dodaje się w § 13 ust. 7 w brzmieniu:
  „7. Sołtys jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.”.
§ 2. W załączniku nr 4 uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka licząca 5 osób (bez Sołtysa).”
§ 3. W załącznikach nr 24 i  nr 25 do uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie wprowadza się następujące zmiany:
 1. dodaje się w § 10 ust. 7 w brzmieniu:
  „7. Przewodniczący jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej uchwał w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.”;
 2. w § 8 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  „ 6) Uchwalanie wniosku dotyczącego funduszu Osiedla.”;
 3. w §32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Środki finansowe Osiedla przeznaczone są na cele określone we wniosku Osiedla uchwalanym corocznie przez Ogólne Zebranie.„.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem                                                                    Uzgodniono
formalno - prawnymUzasadnienie do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2011r.
Zgodnie z treścią art.35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) rada gminy określa odrębnym statutem organizację i zakres działania jednostki pomocniczej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje ws zmian w statutach jednostek pomocniczych zostały przeprowadzone na zebraniach wiejskich w sołectwach oraz na ogólnych zebraniach mieszkańców w Sępólnie Kraj.
Niniejsza uchwała ma na celu  uaktualnienie i uporządkowanie treści statutów wszystkich jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie obowiązujących przepisów.  Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywna opinie Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (12 maja 2011)
Opublikował: Administrator (12 maja 2011, 13:19:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575