Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na rok 2011.

Projekt

Uchwała NR VIII/..../11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na rok 2011.

Na podstawie art. 6 i 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591,ze zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr LII/380/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na rok 2011 w Rozdziale II § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Udział wydatków bieżących w przyznanej dotacji może stanowić 100% tej dotacji”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uzasadnienie do
Uchwała NR VIII/..../11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Niniejsza uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie na rok 2011 ma na celu umożliwienie podmiotom otrzymującym dotację wykorzystanie w całości tej dotacji na działalność bieżącą, ponieważ realizują swoje zadania statutowe poprzez dokonywanie głównie wydatków bieżących. Projekt Uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

T.T.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (21 kwietnia 2011)
Opublikował: Administrator (21 kwietnia 2011, 12:58:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1658