Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


PROJEKT

UCHWAŁA Nr VIII/…./11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2010 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym;
4)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
5)    informacją o stanie mienia Gminy Sępólno Krajeńskie
6)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/…./11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.


    Wypełniając zapisy art. 271 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym;
4)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
5)    informacją o stanie mienia Gminy
6)    pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej   
udziela Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.


U.L.

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (11 kwietnia 2011)
Opublikował: Milena Kujawa (20 kwietnia 2011, 12:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1360