Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Sępólna Krajeńskiego polegającej na włączeniu do miasta Sępólna Krajeńskiego części obszarów Sołectw: Niechorz, Świdwie i Wiśniewka

Projekt
 
 
UCHWAŁA Nr VI/   /11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  31 marca 2011 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Sępólna Krajeńskiego polegającej na włączeniu do miasta Sępólna Krajeńskiego części obszarów Sołectw: Niechorz, Świdwie i Wiśniewka
 
 
Na podstawie art. 4 ust.2 i art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 ze zm.)  oraz § 1 ust. 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. Nr 86 poz. 943 ze zm.)  uchwala się, co następuje:
 
§1. Wystąpić z  wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie rozporządzenia w sprawie zmiany granic miasta Sępólna Krajeńskiego, polegającej na włączeniu do miasta Sępólna Krajeńskiego części obszarów Sołectw: Niechorz, Świdwie i Wiśniewka.

§2.  Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie do uchwały Nr VI/   /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  31 marca 2011 roku
 
 
Tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalanie ich granic dokonywane jest – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej „ustawa”) w trybie rozporządzenia Rady Ministrów, przy czym rozporządzenie to może być wydane na wniosek zainteresowanej gminy (art. 4 ust. 2 ustawy).

Przepis art. 4b ust. 1 ustawy określa wymagania, których spełnienie jest konieczne do wydania rozporządzenia na wniosek rady gminy, są to:
  1. wniosek rady gminy poprzedzony przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,
  2. opinia wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.
Z wnioskiem o wydanie rozporządzenia rada gminy występuje, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca (art. 4b ust. 3 ustawy i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach). Informacje, które winien zawierać wniosek rady gminy określa § 2 cyt. rozporządzenia.
 
Dnia 27 stycznia 2011 roku Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę Nr IV/19/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic miasta Sępólna Krajeńskiego. W wyniku tych konsultacji ustalono, że zgodnie z wolą mieszkańców jednostek pomocniczych obszarami, które należy włączyć w granice miasta Sępólna Krajeńskiego  są części obszarów Sołectw: Niechorz, Świdwie i Wiśniewka.

We wniosku, o którym mowa w niniejszej uchwale, Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim występuje o zmianę granic miasta Sępólna Krajeńskiego. W konsultacjach przeprowadzonych w okresie od 11 lutego 2011 roku do 14 marca  2011 roku dot. poszerzenia terytorium Sępólna Krajeńskiego wzięło udział 241 mieszkańców z czego za dokonaniem powyższych zmian opowiedziało się 228 mieszkańców, a 13 osób wstrzymało się od głosu.
Do wniosku dołączone zostały niezbędne dokumenty, mapy i informacje potwierdzające jego zasadność, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadania gminie
lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz  oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 ze zm.).

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Julita Zwiefka (29 marca 2011)
Opublikował: Administrator (29 marca 2011, 11:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1528