Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planów Odnowy Miejscowości” dla miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie


Projekt
 
 
UCHWAŁA Nr VI/   /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planów Odnowy Miejscowości” dla miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1.  Załączniki nr 5, 11, 12, 20 i 23, o których mowa w §1 pkt 5, pkt 11, pkt 12, pkt 20 i pkt 23 uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planów Odnowy Miejscowości” dla miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie otrzymują  brzmienie  jak  załączniki nr 1,  2,  3 , 4 i 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały nr VI/      /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 marca  2011 r.
 
 
„Plan Odnowy Miejscowości” jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji na terenach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Środki te mogą być przeznaczone na realizację projektów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspakajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych, a także pozwolą na  promowanie miejscowości pod względem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Mieszkańcy Sołectw: Radońsk, Wilkowo, Wiśniewa i Wilkowo naszej Gminy na zebraniach wiejskim podjęli stosowne uchwały zmieniające wcześniej sporządzone „Plany Odnowy Miejscowości” wprowadzając do nich nowe zadania, które wieś chciałaby zrealizować, dla podniesienia jakości życia na wsi.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
JZ
 
 

metryczka


Wytworzył: Julita Zwiefka (29 marca 2011)
Opublikował: Administrator (29 marca 2011, 11:18:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204