Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Sępólnie Kraj. przeznaczonych pod budowę garaży

Projekt


UCHWAŁA   Nr  VI/      /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie sprzedaży działek położonych w Sępólnie Krajeńskim przeznaczonych pod budowę garaży


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości, przeznaczonych pod zabudowę garażami,  położonych w Sępólnie Krajeńskim Obr. 1 ark. mapy. 5,  zapisanych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim:

 1) działka nr  874/4    o pow. 18 m²    KW 13811
 2) działka nr  874/5    o pow. 16 m²    KW 13811
 3) działka nr  874/6    o pow. 16 m²    KW 13811 
     działka nr 725/15   o pow.   1 m²    KW 13782
 4) działka nr  874/7    o pow. 15 m²    KW 13811
     działka nr 725/16   o pow.   2 m²    KW 13782
 5) działka nr  874/8    o pow. 13 m²    KW 13811
     działka nr 725/17   o pow.   3 m²    KW 13782
 6) działka nr  874/9    o pow. 12 m²    KW 13811
     działka nr 725/18   o pow.   4 m²    KW 13782
 7) działka nr 874/10   o pow. 11 m²    KW 13811
     działka nr 725/19   o pow.  5 m²     KW 13782
 8) działka nr 874/11   o pow.  9 m²     KW 13811
     działka nr 725/20   o pow.  7 m²     KW 13782
 9) działka nr 874/12   o pow.  8 m²     KW 13811
     działka nr 725/21   o pow.  9 m²     KW 13782
 10)działka nr 874/13  o pow.   6 m²    KW 13811
     działka nr 725/22   o pow. 11 m²    KW 13782
 11)działka nr 874/14  o pow.   4 m²    KW 13811
     działka nr 725/23   o pow. 13 m²    KW 13782
 12)działka nr 874/15  o pow.   2 m²    KW 13811
     działka nr 725/24   o pow. 14 m²    KW 13782
 13)działka nr 874/16  o pow.   1 m²    KW 13811
     działka nr 725/25   o pow. 16 m²    KW 13782
 14) działka nr 725/26  o pow. 17 m²   KW 13782
 15) działka nr 725/27  o pow. 16 m²   KW 13782
 16) działka nr 725/28  o pow. 17 m²   KW 13782
 17) działka nr 725/29  o pow. 17 m²   KW 13782
 18) działka nr 725/30  o pow. 16 m²   KW 13782
 19) działka nr 725/31  o pow. 17 m²   KW 13782
 20) działka nr 725/32  o pow. 17 m²   KW 13782
 21) działka nr 725/33  o pow. 17 m²   KW 13782
 22) działka nr 725/34  o pow. 18 m²   KW 13782

    

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr  VI/       /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  31 marca  2011 r.


 Wymienione w uchwale nieruchomości położone w rejonie ulic Baczyńskiego – Odrodzenia w Sępólnie Krajeńskim,   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu, wydzielone zostały  pod zabudowę garażami. Działki zostaną sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


EM

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (24 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 marca 2011, 12:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263