Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Filialnej Zespołu Szkół w Wałdowie z siedzibą w Zalesiu.

UCHWAŁA  Nr  V/…./11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 lutego 2011 r.


w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Filialnej Zespołu Szkół w Wałdowie z siedzibą w Zalesiu.

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 61 ust. 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991), uchwala się, co następuje:


§1. Zamierza się utworzyć z dniem 1 września 2011 roku Szkołę Filialną Zespołu
 Szkół w Wałdowie z siedzibą w Zalesiu o strukturze organizacyjnej klas I-III.

§2. Do obwodu nowotworzonej Szkoły Filialnej Zespołu Szkół w Wałdowie z siedzibą
w Zalesiu zamierza się włączyć uczniów klas I-III dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, przewidzianej do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Wałdowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wałdowie.
 
§3. Zamierza się dokonać odpowiedniej zmiany uchwały Nr VII/37/2003 Rady
Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wałdowie złożonego ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wałdowie przed podjęciem przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Uzasadnienie do uchwały Nr V/…./11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2011 r.

Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Filialnej Zespołu Szkół w Wałdowie z siedzibą w Zalesiu ma ścisły związek z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu. W zamyśle Rady Miejskiej w miejsce dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Zalesiu zostałaby utworzona szkoła filialna o strukturze organizacyjnej klas I-III dla dotychczasowych uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Wałdowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wałdowie.

Jednocześnie uczniowie klas IV-VI zarówno z likwidowanej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, jak i uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wałdowie oraz klas I-III Gimnazjum w Wałdowie w kolejnych latach będą uczęszczali do szkoły macierzystej w Wałdowie.

Przy szkole filialnej funkcjonować będzie oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich,  obejmujący dzieci z obwodów obydwu szkół, zatem do tej placówki uczęszczać będą dzieci z czterech roczników (zerówka i klasy I-III).

Wszyscy uprawnieni uczniowie klas I-III dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Wałdowie oddziału przedszkolnego tej placówki, jacy uczęszczaliby do Szkoły Filialnej w Zalesiu, byliby dowożeni.

Utworzenie szkoły w Zalesiu, jako placówki filialnej, obejmującej także uczniów z klas I-III SP Wałdowo, uzasadnione jest wieloma względami:
- bardzo dobrą infrastrukturą lokalową znakomicie nadającą się do umieszczenia tam uczniów najmłodszych,
- przeciążeniem Zespołu Szkół w Wałdowie w przypadku umieszczenia tam uczniów z obydwu placówek w razie całkowitej likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu,
- zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym poprzez oddzielenie ich od uczniów gimnazjum,
- przewidywanym brakiem miejsca w latach następnych, dla wszystkich uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Wałdowie w zakresie obwodów obydwu szkół oraz skierowaniem tam gimnazjalistów uczęszczających obecnie do Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
- infrastrukturą lokalową (sala gimnastyczna, budowa Orlika) uzasadniającą umieszczenie uczniów klas starszych w ZS Wałdowo,
- zamiarem włączenia do obwodu Zespołu Szkół w Wałdowie dzieci z Wałdówka i Komierowa uczęszczających dotąd do szkół Gminy Sośno.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (23 lutego 2011)
Opublikował: Administrator (23 lutego 2011, 15:00:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4911