Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości"

Projekt 

 

UCHWAŁA Nr V/     /11
 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25  lutego  2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planów Odnowy Miejscowości” dla miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Załącznik nr 18, o którym mowa w §1 pkt 18 uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planów Odnowy Miejscowości” dla miejscowości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie otrzymuje brzmienie   załącznika  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

 

 

                                                 Uzasadnienie do uchwały nr V/     /11 
                                                 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                                z dnia 25 lutego  2011 r.


 „Plan Odnowy Miejscowości” jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji na terenach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Środki te mogą być przeznaczone na realizację projektów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspakajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych, a także pozwolą na  promowanie miejscowości pod względem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Mieszkańcy miejscowości Wałdowo naszej Gminy na zebraniu wiejskim podjęli stosowną uchwałę zmieniającą wcześniej sporządzony „Plany Odnowy Miejscowości” wprowadzając do niego nowe zadania, które wieś chciałaby zrealizować , dla podniesienia jakości życia na wsi.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2011 roku.

 

JZ

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (22 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (22 lutego 2011, 13:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1282