Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie na okres 10 lat nieruchomości w Piasecznie

Projekt

UCHWAŁA Nr   V/    /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 lutego 2011 r.


w sprawie oddania w użytkowanie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Piasecznie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.  Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie na okres 10 lat Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy nieruchomości położonej w Piasecznie – Jeziora Piaszczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/1 o pow. 75300 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 17654.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr         /    /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia       grudnia 2010 r.


 Swoją ofertę dot. użyczenia jeziora złożył Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Oświadczył, że dzięki doświadczonej kadrze zapewni racjonalne wykorzystanie jeziora. Jezioro będzie udostępnione szerokiej rzeszy wędkarzy z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Zgodnie ze statutem Okręg PZW jest organizacją pożytku publicznego, a na podstawie  art. 37 ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata zawiera się w drodze bezprzetargowej  jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą jest organizacja pożytku publicznego.
Sprawa została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej. 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 lutego 2011, 12:58:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1369