Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości w Sikorzu

Projekt


UCHWAŁA  Nr IV/     /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 stycznia 2011 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne  niezabudowanej nieruchomości położonej w Sikorzu gm. Sępólno Krajeńskie

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne, niezabudowanej nieruchomości  położonej w Sikorzu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 1/12 o pow. 427 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 16010.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

                                                Uzasadnienie do uchwały Nr  IV/     /11
                                                  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                               z dnia 27 stycznia 2011 r.


      Z wnioskiem o przejęcie  przez Gminę wymienionej w uchwale działki, wydzielonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście i gminie Sępólno Krajeńskie pod drogę dojazdową do działek budowlanych położonych w Sikorzu, wystąpili właściciele nieruchomości. Sprawa została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (26 stycznia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (26 stycznia 2011, 15:06:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1226