Projekt uchwały w sprawie sprzedazy gruntów połozonych w Sepólnie Kraj. przy ul. Ogrodowej

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr  IV/    /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  27 stycznia 2011 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Ogrodowej

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje :


 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na uzupełnienie nieruchomości własnych działek położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Ogrodowej, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 19060 oznaczonych jako:
1) działka nr 511/1 o pow. 128 m²
2) działka nr 511/2 o pow. 220 m²
3) działka nr 511/3 o pow. 194 m²
4) działka nr 511/4 o pow. 392 m²


 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 
          
Uzasadnienie do Uchwały Nr  IV/    /11
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  27 stycznia 2011 roku

 

 Z wnioskami o wykup cz.gruntu z działki nr 511 przy ulicy Ogrodowej wystąpili właściciele działek przyległych. Działka nr 511 stanowi pas gruntu rolnego oddzielający te nieruchomości od ulicy Ogrodowej. Nabycie  gruntu gminnego pozwoli  na utworzenie dojazdu od tej ulicy. Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego. Gmina podzieliła nieruchomość nr 511 wydzielając z niej działki wymienione w uchwale na uzupełnienie nieruchomości oznaczonych nr: 505/3, 507/1, 508 i 509 oraz działkę nr 511/5 na poszerzenie ulicy Ogrodowej. Grunty zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości własnych celem poprawienia warunków zagospodarowania. Projekt uchwały został przedstawiony Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (24 stycznia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 stycznia 2011, 12:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1193