Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego

Projekt
UCHWAŁA Nr I/ /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 2 grudnia 2010r.w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Powołać stałą Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w liczbie ……..  radnych w następującym składzie osobowym:
1)    ………………………..     - przewodniczący
2)   ………………….…….     - członek
3)   ………………….…….     - członek
4)   ………………………..     - członek
    ………………..………     - członek
§2. Zadaniem Komisji określonej w §1-ym niniejszej uchwały jest:
1)      analizowanie problemów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzeniem możliwie korzystnych warunków zaspakajania podstawowych potrzeb rodzinom, zwalczaniem i ograniczaniem bezrobocia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie a także wypracowywanie w tym zakresie opinii, wniosków i propozycji rozwiązań oraz przedstawianie ich Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
2)      sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;
3)      realizowanie innych zadań określonych w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Sprawdzono pod względem
formalno -prawnym
 
Uzasadnienie
uchwały Nr I/ /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 grudnia  2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i PrzeciwdziałaniaBezrobociu oraz Porządku
Publicznego
 
 
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) rada gminy może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich zakres działania a także skład osobowy. Jakość i stopień zaspakajania potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, jak również tworzenia podstawowych warunków bytu rodzinom oraz zwalczania i ograniczania bezrobocia - w istotny sposób wpływają na poziom życia gminnej wspólnoty.
Analizowanie tych potrzeb oraz wypracowywanie możliwie dobrych rozwiązań, projektów i propozycji przez grono zaangażowanych i znających w/w problematykę radnych niewątpliwie zwiększa skuteczność podejmowanych działań i inicjatyw, szczególnie w zakresie tak trudnych aktualnie problemów społecznych jak bezrobocie.
W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz (1 grudnia 2010)
Opublikował: Administrator (1 grudnia 2010, 12:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1381