Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu

Projekt
UCHWAŁA Nr I/ /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 2 grudnia 2010r.
 
 
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Powołać stałą Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w liczbie ………. radnych w następującym składzie osobowym:
1)     …………………….-przewodniczący
2)     …………………….- członek
3)     ………………….…- członek
4)     …………………….- członek
     …………………….- członek
 
§2. Zadaniem Komisji określonej w § 1-ym niniejszej uchwały jest:
1)       dokonywanie wszechstronnej analizy projektów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz projektów zmian w budżecie wnoszonych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i przedstawianie Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na sesji oceny tych projektów wraz z wnioskami a także dokonywanie analiz i ocen działalności finansowo-gospodarczej Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
2)       realizowanie innych zadań określonych w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno- prawnym
 
 

Uzasadnienie
uchwały Nr I/ /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Handlu
 
 
 
Zgodnie z treścią art.21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) rada gminy może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich zakres działania a także skład osobowy.
Zmiany obowiązujących przepisów prawnych jak również zmiany obiektywnych uwarunkowań i możliwości w zakresie zaspakajania uzasadnionych potrzeb gminnej społeczności powodują konieczność podejmowania różnorodnych działań organizacyjnych a także dokonywania zmian w przepisach gminnych m.in. w zakresie objętym właściwością tej komisji ( np. spraw dot. finansów, budżetu, handlu, usług)
Analizowanie tych uwarunkowań, potrzeb i możliwości oraz wypracowywanie możliwie dobrych rozwiązań, projektów i propozycji przez grono zaangażowanych i znających w/w problematykę radnych niewątpliwie zwiększa skuteczność podejmowanych działań i inicjatyw.
W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz (1 grudnia 2010)
Opublikował: Administrator (1 grudnia 2010, 12:23:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1292