Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

PROJEKT

UCHWAŁA  nr LII/…../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2010 r.


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/360/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia  „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - wieloletniego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego uchwala się, co następuje:
   § 1. Przyjąć „Program współpracy na rok 2011 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 

Uzasadnienie do uchwały nr  LII/…../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2010 r.


Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Gminę Sępólno Krajeńskie wobec sektora pozarządowego. Zgodnie z art. 5 a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnych są ważnym ogniwem regionalnej wspólnoty samorządowej. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczną realizację wspólnego, długofalowego celu, jakim jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.
Przyjmując Program współpracy Samorząd wyraża wolę budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom Gminy oraz deklaruje ścisłe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań ustawowych Gminy.
Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez  Lokalną Komisję Opiniująco – Doradczą Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w dni 15 października 2010 r., z propozycją zmiany priorytetu współpracy, która została zaakceptowana przez Burmistrza Sępólna Kraj. Komisje Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim: Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 13 października 2010 r. oraz Komisję Budżetu i Handlu w dniu 19 października 2010 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

B.B.

ZAŁĄCZNIK  POBIERZ (89kB) word

metryczka


Wytworzył: UCHWAŁA nr LII/…../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2010 r. (1 października 2010)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (22 października 2010, 07:42:00)

Ostatnia zmiana: Administrator (22 października 2010, 08:35:50)
Zmieniono: zmieniono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1369