Projekt uchwały w sprawie użytkowania przez okres 10 lat nieruchomości położonej w Dziechowie

PROJEKT

                                       UCHWAŁA Nr   L/       /10
                          RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                       z dnia 26 sierpnia 2010 r.


w sprawie użytkowania przez okres 10 lat nieruchomości położonej w Dziechowie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1, 4  i 4a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.  Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na użytkowanie przez okres 10 lat przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sępólno” w Sępólnie Krajeńskim nieruchomości położonej w Dziechowie, na której znajduje się obiekt kajakarki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/6 o pow. 451 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 22909


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do uchwały Nr   L/      /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  26 sierpnia 2010 r.


 Z wnioskiem o wyrażenie zgody na użytkowanie wymienionej w uchwale nieruchomości wystąpiło  Ognisko TKKF Sępólno  w Sępólnie Kraj. Na nieruchomości znajduje się obiekt kajakarki - ognisko prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego. Sprawa użytkowania nieruchomości przez TKKF została rozpatrzona pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej.

 

E.M.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 sierpnia 2010, 11:10:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209