Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Projekt
 
UCHWAŁA Nr L  /      /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 
            Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pana  Edwarda Stachowicza w związku z jego śmiercią.
§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Sępólna Kraj. do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.     
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                 
Sprawdzono pod względem
formalno- prawnym
 
  


 
Uzasadnienie do uchwały  nr L/    /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 
Zgodnie z przepisem art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw, wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
W związku ze śmiercią radnego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pana Edwarda Stachowicza konieczne jest podjęcie stosownej uchwały  przez Radę Miejską w Sępólnie Kraj.  Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
               D.W.


metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Anna Sobieszczyk (18 sierpnia 2010, 10:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3152