Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

PROJEKT
UCHWAŁA  nr ……………….
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia ……………2010 r.

w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie  z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć „Sępoleńską Kartę Współpracy” - Wieloletni Program Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 


Uzasadnienie do uchwały nr  ……………..
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia ……………..2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim uchwala „Sępoleńską Kartę Współpracy” - Wieloletni Program Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.
 Niniejszy dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem sępoleńskim a sępoleńskimi organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje priorytety dotyczące współpracy obu stron na nadchodzące dziesięć lat. Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli, zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję. Ramy współpracy z organizacjami pozarządowymi określa wyżej wymieniona ustawa. W tych ramach niezbędnym jest kształtowanie wzajemnych relacji, aby współpraca Gminy Sępólno Krajeńskie z III sektorem nieustannie się rozwijała.
 Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty - uzyskał pozytywna opinię podczas konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzonych w dniu 23 lipca 2010 r.
 Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinie Komisji Rady Miejskiej: Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego i Statutowa i Pomocy Społecznej.

 

B.B


Załącznik do uchwały POBIERZ (106kB) word

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (9 sierpnia 2010)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (16 sierpnia 2010, 14:53:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1534