Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XLVII/……./10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,  Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr  225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działkami o nr 244/1 i 248/2 położonymi w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie  z  przeznaczeniem pod zalesienie, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  zgodne z załącznikiem Nr 1.
 
     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną cześć uchwały.
 
     § 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
 
     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              
 
 
Uzasadnienie do uchwały nr XLVII/……./10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2010r.
 
                        Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie ma na celu uzupełnienie terenu już częściowo zalesionego. Obecnie teren ten  nie posiada przeznaczenia w mpzp, ponieważ plany opracowane i uchwalone przed 1995r. straciły ważność z dniem 31-12-2003r. Wytworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zalesienie, jest zasadne z uwagi na to, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Kraj. przewiduje się  podwyższenie lesistości gminy z obecnych 26,7 % do 31,3 % powierzchni ( granica polno - leśna).
         Działki wymieniona w tej uchwale posiadają pozytywne opinie Rady Sołeckiej w Niechorzu  oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do wytworzenia m.p.z.p.
 
 M.B. 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 maja 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 maja 2010, 14:21:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1708