Projekt UCHWAŁY Nr XLVII/…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr   XLVII/…/10   
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2010 r.


w sprawie  zaciągnięcia pożyczki

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 240 ze zm.) uchwala się, co następuje:


         § 1.1  Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I,V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego” w wysokości 3 277 036 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć złoty 00/100).
2. Na spłatę zaciągniętej pożyczki zostaną przeznaczone środki uzyskane z wpływów  
z podatków.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie pożyczki w formie weksla „in blanco” bez poręczenia.
4.    Okres spłaty pożyczki ustalono na czas do 7 lat. Planowana karencja w spłacie 12 miesięcy.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Uzasadnienie do uchwały Nr  XLVII/…/10   
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27maja  2010 roku             W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - część etapu I,V, VI oraz w ulicach Pokrzywnickiego, Matejki, BoWiD, Bema, Chojnickiej i Broniewskiego”  konieczne jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako uzupełnienie środków  dla realizacji ww. zadania.
             Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
U.L.

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (14 maja 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2010, 14:45:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1293