Projekt UCHWAŁY Nr XLVII /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie


Projekt
UCHWAŁA Nr  XLVII        /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2010r.

 
zmieniająca uchwałę  sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie
 
 
            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje:
 
         § 1. W  uchwale Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003r.  Nr 99, poz.1452, z 2004r. Nr 81 poz. 1398 i z 2005r. Nr 73 poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w §10 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) funduszem, wydzielanym z budżetu Gminy dla jednostki pomocniczej, którego wysokość określana jest uchwałą Rady.”
 
2) w  §10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Gospodarkę finansową sołectw określają odrębne przepisy.”
 
3) w §10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
      „4. Gospodarka finansowa osiedli przedstawia się następująco:
  1. do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz przekazuje przewodniczącym zarządów osiedli informację o planowanej wysokości środków dla danego osiedla;
  2. warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków dla osiedla jest złożenie do Burmistrza wniosku; wniosek osiedla uchwala zebranie ogólne  mieszkańców osiedla; wniosek musi zawierać wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze osiedla wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem;
  3. wniosek należy złożyć do Burmistrza w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
  4. środki przyznane dla danego osiedla przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy;
  5. środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej;
  6. środki przyznane dla danego osiedla niewykorzystane przez to osiedle w roku budżetowym wygasają z upływem tego roku budżetowego.”
 
4) w §10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Obsługę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej zapewnia Burmistrz.”
 
5) w §28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady albo jeden z Wiceprzewodniczących odpowiednio w trybie § 22 albo § 18 niniejszego Statutu”
 
6) po §39 dodaje się §39a. w brzmieniu:
„§39a. Postanowienia §39 mogą nie mieć zastosowania gdy zwoływana jest sesja uroczysta lub sesja nadzwyczajna.”
 
7) w §52 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji rejestruje się za pomocą zapisu cyfrowego, który przechowywany jest do czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w §39 pkt. 1.”
 
8) w §53 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg.”
 
9) w §54 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W trakcie obrad lecz nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i odsłuchaniu zapisu cyfrowego z nagraniem przebiegu sesji.”
 
10) po §63 dodaje się §63a. w brzmieniu:
„§63a. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad.” 
 
11) §64 otrzymuje brzmienie:
„§64. Głosowanie jawne odbywa się przy wykorzystaniu systemu elektronicznego.”
 
12) po §64 dodaje się §64a. w brzmieniu:
„§64a. 1. W przypadku, niemożności skorzystania z systemu elektronicznego lub gdy Rada tak postanowi, głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy  „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.”
 
13) po §64a dodaje się §64b. w brzmieniu:
„§64b. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.”
 
14) w §65  ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1. W głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem §65a., radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.”
 
15) po §65 dodaje się §65a. w brzmieniu:
 „§65a. 1. Jeżeli Rada tak postanowi, głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu systemu elektronicznego gwarantującego tajność głosowania.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.
3. Po wyświetleniu wyników głosowania tajnego, Przewodniczący Rady odczytuje je, załącza, podpisany przez siebie  wydruk wyników głosowania do protokołu.”
 
16) po §88a. dodaje się §88b. w brzmieniu:
„§88b. Postępowanie o którym mowa w §88a. Komisja Rewizyjna prowadzi po otrzymaniu od  Przewodniczącego Rady skargi lub sprawy noszącej znamiona skargi.”
 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-  Pomorskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-  Pomorskiego.
 
 
 
 
Sprawdzono  pod względem                                                       Uzgodniono
formalno - prawnym
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/          /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 maja 2010 r.
 
 
Zmiany Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie związane są z:
-  umożliwieniem radnym głosowanie przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, bez potrzeby podnoszenia ręki;
-  usprawnieniem rozpatrywania skarg należących do właściwości Rady Miejskiej;
-  zmianą ustawy o funduszu sołeckim.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (19 maja 2010)
Opublikował: Administrator (19 maja 2010, 13:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1299