Projekt uchwały w w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podleg

Projekt

UCHWAŁA Nr XLIII/..../10
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie:  szczegółowych  zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

            Na podstawie art.59 pkt 1 -3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009r.Nr 157, poz.1240) oraz w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,   Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142) uchwala się, co następuje:
 
       § 1. Uchwała określa  szczegółowe zasady, sposób i tryb  umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,  do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa zwanych dalej „należnościami pieniężnymi’, przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organy uprawnione do udzielania ulg.

     § 2.  Umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, o których mowa w niniejszej uchwale na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określonymi w stosownych przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.


     § 3.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych – należy przez to rozumieć należność główną, odsetki ustawowe oraz koszty sądowe, egzekucyjne i inne według stanu na dzień złożenia wniosku;
2) uldze – należy przez to rozumieć umarzanie w całości albo w części należności pieniężnej  lub odroczenie terminów spłaty całości lub części należności pieniężnej  oraz  rozłożenie  na raty spłaty należności w całości lub części;
3) decyzji – należy przez to rozumieć jednostronne oświadczenie woli organu uprawnionego, ugodę;
4) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności pieniężnych;
5) wierzycielu – należy przez to rozumieć Gminę Sępólno Krajeńskie, jej jednostki organizacyjne działające w formie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego;
6) dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę zarządzającą jednostką organizacyjną Gminy Sępólno Krajeńskie będącą wierzycielem;
7) organie uprawnionym – należy przez to rozumieć organy wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych;
8) przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

         § 4. 1. Należności pieniężne,  mogą zostać w całości lub w części umorzone w przypadkach uzasadnionych ze względu na interes publiczny lub ważny interes dłużnika:
1) na wniosek dłużnika, jeżeli:
a) pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,
b) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.).
c) jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,
2) z urzędu, jeżeli zaistnieją przesłanki zawarte w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

         § 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części tychże należności.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnych w odroczonym terminie płatności – należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie od pierwotnego terminu wymagalności.
4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty i które zostaną spłacone zgodnie z odroczeniem lub rozłożeniem na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę należności pieniężnej rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesięcy.
6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty i która zostaje spłacona zgodnie z odroczeniem lub rozłożeniem na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty.

        § 6. 1. Do umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty  spłaty należności pieniężnych uprawnieni są:
1)    Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu lub niezwiązanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej Gminy Sępólno Krajeńskie,
2)    Dyrektorzy jednostek organizacyjnych – w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej, z tym, że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, której kwota należności przekroczy  2- krotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi koniecznym jest uzyskanie zgody Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,
3)     zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych do składania Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego sprawozdań o udzielonych ulgach dwukrotnie w ciągu roku: do końca lipca za pierwszy i drugi kwartał danego roku i do końca stycznia za trzeci i czwarty kwartał poprzedniego roku.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, uprawnione są również do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych tj. kosztów upomnienia, kosztów wezwania.

         § 7. 1.  Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa na piśmie organowi, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.
2. Wniosek powinien zawierać, w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
2) oświadczenie o sytuacji majątkowej dłużnika według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
3) w przypadku, gdy dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi jest przedsiębiorcą winien we wniosku wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej i odpowiednią podstawę prawną jej udzielenia, a nadto załączyć informację o uzyskaniu pomocy w formie zgodnej z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz wydanymi na jej podstawie przepisami  wykonawczymi (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
4) W przypadku stwierdzenia, po dokonaniu weryfikacji, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich uzupełnienie.        

        §  8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

        §  9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz CyganekSprawdzono pod względem
formalno-prawnym     
Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/.../10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2010r.

                 Zgodnie z zapisami art. 59 ust.1 -3  i w związku z art.56 ust.1 ustawy o finansach publicznych Gmina może umorzyć w całości, umorzyć w części,  odroczyć lub rozłożyć na raty należności pieniężne, do których nie  stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
                 Wypełniając zapisy wskazanych artykułów niniejsza uchwała określa szczegółowe  zasady i tryb umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
                   Uchwała została  pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
       Tomasz Cyganek

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ DŁUŻNIKA (59kB) wordWytworzył: Krystyna Piszka, Irena Stawiak (8 marca 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (17 marca 2010, 16:27:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1583

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij