Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Kraj.

Projekt


                                  UCHWAŁA   Nr   XLII/      /10
                       RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                      z dnia  25 lutego 2010 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych :

1) w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sadowej,  działki nr 343/2 o pow. 284 m² i działki nr 355/2 o pow. 187 m²,  zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 10657.

2) w Wysokiej Krajeńskiej działki nr 87/1 o pow. 6587 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14830.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLII/       /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  25 lutego 2010 r.

 

    Z wnioskiem o sprzedaż  nieruchomości przy ulicy Sadowej w Sępólnie Kraj. wystąpił Pan Andrzej Barabasz zam.w Sępólnie Kraj. Działki stanowią grunt rolny, na osiedlu budownictwa jednorodzinnego. O sprzedaż działki w miejscowości Wysoka Krajeńska wystąpił jej dotychczasowy dzierżawca Pan Kazimierz Czachor. Wnioski  zostały zaopiniowane pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 oraz Radę Sołecką wsi Wysoka i Komisje Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

E.M

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2010, 14:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1458