Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Jazdrowie

Projekt

 

                               UCHWAŁA   Nr  XLII/       /10
                    RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                  z dnia 25 lutego 2010 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Jazdrowie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości  położonej w Jazdrowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 88/5 o pow. 1256 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sepólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 3912.


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLII/         /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  25 lutego  2010 r.


      Z wnioskiem o sprzedaż  części gruntu z działki nr 88/2 w Jazdrowie, wystąpiła Pani  Lidia Mielcarek  Na nieruchomości znajduje się komunalny budynek mieszkalny, w którym mieszczą się dwa lokale mieszkalne oraz świetlica. Pani Mielcarek jest najemcą jednego z lokali, obecnie grunt ten użytkuje w drodze dzierżawy.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego. W wyniku podziału została wydzielona działka nr 88/5 o pow. 1256 m², która zostaje przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 lutego 2010, 14:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1366