Projekt uchwały UCHWAŁA Nr XLII/…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok

Projekt

UCHWAŁA   Nr XLII/…./10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 lutego 2010 r.


w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
               
        Na podstawie art. 211, 233 i 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:
         §1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
na kwotę      34 471 979,00  zł
2.    Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody bieżące                           w kwocie 33 869 528,00 zł
b) dochody majątkowe                          w kwocie      602 451,00 zł
Planowane zmiany dochodów  budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

    § 2.1Określa wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  na kwotę  40 761 530,34 zł
w tym: wydatki bieżące w kwocie 33 074 862,00 zł
wydatki majątkowe       w kwocie   7 686 668,34 zł
2.    W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a)    wydatki jednostek budżetowych                                w kwocie 21 903 701,00 zł
 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      w kwocie 13 989 952,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         w kwocie   7 913 748,88 zł
b)    dotacje na zadania bieżące                                      w kwocie   2 273 021,00 zł
c)    świadczenia na rzecz osób fizycznych                         w kwocie   7 786 237,00 zł
d)    wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                          w kwocie     411 903,00 zł
e)    obsługę długu                                w kwocie     700 000,00 zł
Planowane zmiany wydatków  budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

        § 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 7 340 211,34 zł. Rozchody  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą   1 050 660,00 zł.   

           § 4. Deficyt  budżetowy  wynosi 6 289 551,34 zł, a  źródłem  jego pokrycia  będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyt.
                                
          § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
                                                                                                                                
          § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                 
                      
Uzasadnienie do uchwały nr XLII/…/10   
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2010 r.

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę –332 090,00zł

85212 § 0900 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 300 zł, z tytułu odsetek od dotacji z zadań zleconych; 85212 § 2360 – wprowadza się plan dochodów własnych w kwocie 4 000 zł, z tytułu realizacji zadań zleconych;
85212 § 2910 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 15 000 zł, z tytułu zwrotu dotacji z zadań zleconych;
85295 § 2030 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 311 790 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-1/10 z dnia 25 stycznia 2010r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania.

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę –332 090,00zł

01095 § 4300 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków  funduszy sołeckich związanych z infrastrukturą drogową zgodnie z klasyfikacja budżetową do rozdziału 60016;
75023 § 4010,4040 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu zawartych umów o pracę na roboty publiczne i prace interwencyjne;
80101, 80103, 80104, 85401, 85407 – w rozdziałach tych dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach w związku z planowaną realizacją prac remontowych w placówkach oświatowych w pierwszym kwartale bieżącego roku;
85212 § 2910, 4560, 8550 – wprowadza się plan wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
85295 § 3110 – zgodnie z decyzją Wojewody zwiększa się plan wydatków o kwotę  311 790 zł;
92605 § 4170 , 4300 – dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.    

U.L.
 
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok (19kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2010 rok (27kB) excel


metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (8 lutego 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (16 lutego 2010, 12:36:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1252