Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Piasecznie

 
Projekt
 
 
 
                               UCHWAŁA  Nr XL/       /09
                   RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                              z dnia        grudnia 2009 r.
 
 
w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w Piasecznie
 
 
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
 
            § 1. Wyraża się zgodę nabycia na mienie komunalne, za odszkodowaniem, nieruchomości - jeziora, położonej w Piasecznie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 92/1 o pow. 75300 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 17654 - stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
            § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr  XL/       /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia      grudnia 2009 r.
 
 
 
            Określona w uchwale działka stanowi jezioro Piaszczynek, będące własnością Parafii Rzymsko Katolickiej w Sępólnie Krajeńskim. Z uwagi na pełnioną od wielu lat społeczną funkcję tego jeziora oraz zapotrzebowaniem mieszkańców na dalsze korzystanie z walorów tego  terenu Gmina wystąpiła do Parafii z ofertą wykupu nieruchomości. Właściciel działki wyraził zgodę na jej sprzedaż, zgodnie ze złożoną ofertą. Projekt niniejszej uchwały uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.    
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (11 grudnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (11 grudnia 2009, 13:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1360