Projekt uchwały w sprawie sprzedazy gruntów w Wiśniewie

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr    XXXVIII/       /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie sprzedaży gruntów położonych w miejscowości Wiśniewa

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości własnej działki położonej w Wiśniewie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 18/12 o pow. 46 m² ha zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. Pod oznaczeniem KW nr 3867 stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXVIII/      /09
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia      października  2009 roku

 

   Z wnioskiem o sprzedaż  działki 18/12 na uzupełnienie nieruchomości własnej wystąpił Pan Czesław Basiński zam.w Wiśniewie, właściciel działek przyległych nr 18/4 i 18/9. Wniosek swój uzasadnia możliwością poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości, utworzeniem  dojazdu do działki 18/9. Teren ten dotychczas użytkował.
Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę sołecką wsi Wiśniewa oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (26 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (26 października 2009, 14:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311