projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2010 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Projekt 

UCHWAŁA  nr XXXVIII/   /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.

     Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:
     § 1. Przyjąć „Program współpracy na rok 2010 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 
Uzasadnienie do uchwały nr  XXXVIII/    /09
Rady Miejskiej w  Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29  października 2009 r.

     Najważniejszym celem funkcjonowania samorządu gminnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę gminną.
     Dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych i budowaniu tkanki społeczeństwa obywatelskiego oraz pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań. Działalność organizacji pozarządowych umożliwia efektywniejsze zaspokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkańców dzięki dobremu rozpoznaniu tych potrzeb i podejmowaniu przedsięwzięć.
     Zapisy ujęte w uchwale regulują współpracę pomiędzy samorządem gminnym, a organizacjami pozarządowymi. Przyjmowany coroczny program  sprzyja rozwijaniu i nawiązywaniu  partnerskiej współpracy oraz rozwojowi  organizacji  działających na rzecz lokalnej społeczności. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
     Projekt uchwały został  pozytywnie zaopiniowany przez  Lokalną Komisję Opiniująco – Doradczą Burmistrza Sępólna Kraj.,  Komisję Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.


B.B.

 

 

Załącznik
do uchwały nr XXXVIII/     /09
Rady Miejskiej w  Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 października 2009r.


Program współpracy na rok 2010 Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego
Postanowienia ogólne 


1. Podstawą opracowania na rok 2010 programu współpracy Gminy Sępólno Kraj. z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zwane dalej programem jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa:
1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
2) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
3) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Sępólno Krajeńskie;
4) „organizacjach pozarządowych” - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.
3. Program określa politykę władz Gminy wobec organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb, aspiracji, dążeń i oczekiwań mieszkańców gminy.

ROZDZIAŁ  I
CELE  PROGRAMU I ZASADY WSPÓŁPRACY

 
CELE PROGRAMU
1. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Określenie potrzeb społecznych w sferze zadań publicznych określonych w ustawie oraz sposobu ich zaspokajania, stworzenia systemowych kontaktów i konsultacji.
3. Realizacja zadań publicznych będzie zgodna z wyborem najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych z zachowaniem zasad partnerstwa, pomocniczości, uczciwej konkurencji i jawności.
Prowadzona będzie przez:
1) umacnianie świadomości społecznej swojego otoczenia, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
2) prowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców;
3) zapewnienie w budżecie Gminy Sępólno Kraj. środków finansowych na zadania przewidziane do realizacji w 2010 roku;
4) konsultacje projektów uchwał Gminy w dziedzinie zainteresowanych problematyką ich działalności statutowej z powołaną w 2006 roku Gminną Komisją Opiniująco – Doradczą;
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku korzystania z bezpłatnej pracy wolontariuszy;
6) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
7) współpracę w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie obejmować informacje o potencjalnych źródłach i zasadach udzielania dotacji.

ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Gmina, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych, współpracuje z tymi podmiotami a także wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie /zasada pomocniczości/.
2. Organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych /zasada partnerstwa/.
3. Gmina, przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych /zasada efektywności/.
4. Gmina udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi podmiotami /zasada jawności/.

ROZDZIAŁ II
FORMY WSPÓŁPRACY

1.  Program realizowany jest przez:
1) Burmistrza w zakresie realizacji kierunków polityki społecznej, podejmowania decyzji o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi, dysponowania środkami w ramach budżetu oraz decydowania o przyznaniu dotacji dla organizacji pozarządowych.
W 2010 roku wyznaczono główny priorytet obchody 650-lecia nadania praw miejskich miejscowości Sępólno Krajeńskie;
2) zlecenie organizacjom i instytucjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, oraz ustawie o pomocy społecznej i innych ustaw szczegółowych;
3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł;
4) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań oraz o ogłoszonych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także ich rozstrzygnięć;
5) udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego (użyczanie lokali sprzętu, obiektów, utworzenie serwisu informacyjnego na stronach Urzędu Miejskiego oraz prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych itp.);
6) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, koordynowanie działalności w ramach obowiązujących przepisów prawa;
7) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

ROZDZIAŁ III
PRIORYTETY ZADAŃ
W roku 2010 priorytetowe obszary współpracy obejmować będą następujące sfery:
1. Ochrony i promocji zdrowia:
1) profilaktyka rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami oraz reintegracja osób uzależnionych;
2) organizacja różnych form pracy z dziećmi i osobami współuzależnionymi;
3) wspieranie form aktywnego spędzania czasu wolnego;
4) profilaktyka przemocy w rodzinie;
5) konferencje i szkolenia.
2. Pomocy społecznej :
1) pomoc w akcji dożywiania;
2) problemy społeczne;
3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych;
4) stworzenie grupom abstynenckim możliwości realizacji ich celów statutowych;
5) domowa opieka paliatywna i długoterminowa.
3. Promocji i organizacji wolontariatu.
1) organizacja szkoleń, warsztatów dla wolontariuszy oraz imprez promujących wolontariat wśród mieszkańców.
4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
1) współorganizowanie imprez okolicznościowych;
2)  prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych;
3) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
4) seminaria, konferencje, publikacje;
5) działania na rzecz kształtowania umiejętności zdobywania informacji;
6) działania na rzecz ludzi starszych;
7) działania na rzecz integracji międzypokoleniowej;
8) organizacja przedsięwzięć służących rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania pozytywnych wartości książki.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa:
1) upowszechnianie kultury i dziedzictwa wśród mieszkańców Gminy;
2) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej poprzez organizowanie min. konkursów, wycieczek, uroczystości, festynów, imprez okolicznościowych;
3) wspieranie działań twórczych na rzecz lokalnej społeczności;
4) organizacja imprez artystyczno - kulturalnych o charakterze lokalnym.
6. Kultury fizycznej:
1) rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) promocja osiągnięć Gminy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej;
3) organizacja zawodów w różnych dziedzinach sportu, w tym sportów niszowych;
4) organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Turystyki
1) promowanie walorów turystycznych Gminy poprzez aktywny wypoczynek;
2) organizowanie rajdów, wycieczek, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne, przyrodniczo- ekologiczne Gminy.
8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
9. Upowszechniania sportu:
1) upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnorodnych dyscyplin;
2) organizacja zajęć i zawodów, szkoleń, imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy;
3) promocja Gminy w dziedzinie sportu.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie.
2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielane na:
1) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów;
2) budowę, remont, zakup budynków i lokali, zakup gruntów;
3) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
4) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
5) pokrycie bieżących kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego;
6) działalność polityczną i religijną.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:
1) powierzchnia wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych, o których mowa w ust. 3 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb.
5. Ogłaszając otwarty konkurs ofert, w celu realizacji zadań publicznych, Burmistrz wyda w formie Zarządzenia informacje o konkursie, które zamieszcza:
1) w prasie o zasięgu lokalnym;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
6. Oferty zostaną przedstawione Gminnej Komisji Opiniująco – Doradczej, która wyda stosowną opinię.
7. Rekomendacji ofert dokonuje Komisja, która została powołana przez Burmistrza na podstawie zatwierdzonego regulaminu jej pracy w formie Zarządzenia.
8. Burmistrz podejmie decyzję o rozstrzygnięciu konkursu.
9. Udzielanie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
10. Podmioty programu otrzymujące dotacje zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na które została przyznana, i na warunkach określonych umową oraz harmonogramem realizacji zadania, oraz jej rozliczenia.
11. W imieniu Burmistrza kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty programu, sprawują wyznaczeni pracownicy gminy poprzez:
1) kontrolę i ocenę realizacji każdego zadania, a w szczególności, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków, zasadności wydatkowanych środków, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy;
2) wizytowanie podmiotów programu i ocena stanu i sposobu realizacji zleconych zadań;
3) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty programu rozliczeń i sprawozdań;
4) egzekwowanie od podmiotu programu wyjaśnień, żądania zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
12. Środki finansowe na realizację programu przeznaczone są na określone zadania.
13. Środki na wsparcie Programu współpracy zostaną określone w Uchwale budżetowej na rok 2010.
14. W przypadku, gdy organizacje pozarządowe lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe złożą z własnej inicjatywy oferty do realizacji zadań w ciągu roku budżetowego – będą one mogły zostać dofinansowane.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizacja pozarządowa w okresie realizacji zadania publicznego jest zobowiązana do zamieszczenia w materiałach promocyjnych informacji o wsparciu lub powierzeniu zadania przez Gminę.
2. Podmioty programu ubiegające się o użyczenie lokalu, obiektu sportowego będącego we władaniu Gminy, a także sprzętu sportowego zobowiązane są do złożenia wniosku oraz następujących dokumentów:
1) sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok poprzedni;
2) opisu zadań publicznych, jakie będą realizowane w lokalu lub obiekcie;
3) określających  status prawny wnioskodawcy.
3. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów w dyspozycji Burmistrza podjęta zostanie decyzja o użyczeniu lokalu, obiektu, sprzętu z określeniem warunków, na jakich zostanie zawarta umowa.
4. Gmina może wypowiedzieć umowę użyczenia w przypadku wykorzystania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem i celami zawartymi w umowie.
5. Propozycje oraz wnioski dotyczące programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 organizacje winne złożyć do 30 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.


 

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (18 września 2009)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (12 października 2009, 12:28:16)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Włodarczak (14 października 2009, 14:19:07)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1471