Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów w miejscowości Wysoka Krajeńska

Projekt

 


UCHWAŁA  Nr    XXXVII/        /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia   24  września 2009 r.

w sprawie sprzedaży gruntów położonych w miejscowości Wysoka Krajeńska

 

   Na podastawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :


 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości własnej działki położonej w Wysokiej Krajeńskiej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 67 o pow. 900 m² ha zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. Pod oznaczeniem KW nr 3929 stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXVII/        /09
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  24 września  2009 roku

 

   Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki na uzupełnienie --nieruchomości własnej wystąpił Pan Sylwester Schauer zam.w Wysokiej Krajeńskiej, właściciel działki przyległej nr 65. Wniosek swój uzasadnia możliwością poprawy warunków zagospodarowania swojej działki oraz tym, że działka o którą się ubiega stanowi nieużytek, grunt podmokły, zaniedbany porośnięty chwastami, który ujemnie wpływa na wizerunek wsi jak i jego nieruchomości.   Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę sołecką wsi Wysoka Kraj. oraz Komisję Gospodarki Komunalnej,. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (18 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 września 2009, 09:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1462