Projekt uchwały Nr XXXVII/……/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Projekt                    

UCHWAŁA   Nr  XXXVII/……/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 września  2009 r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
                                                       
          § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                         38 369 887,71 zł
 zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                         21 644,55 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                            38 391 532,26 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                          35 467 055,86zł
            dochody majątkowe w kwocie                       2 924 476,40 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                            5 646 299,00 zł
    -     zmniejsza  się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a)       -73 715,00 zł
          dotacje celowe po zmianie wynoszą                                     5 572 584,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                         42 757 363,49 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                    21 644,55 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                               42 779 008,04 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 30 401 550,97 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3 a)  w kwocie  12 377 457,07 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 13 033 975,22 zł
b) dotacje    w kwocie   2 048 300,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie      100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie      337 920,00 zł

4. Deficyt budżetowy wynosi  4 387 475,78  zł.

        § 2.  Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

        § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 

        § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXVII/…./09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 września 2009 roku
                                                  

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę –21 644,55 zł

63095 § 0690 – tworzy się plan w kwocie 4 989 zł – wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz
71004 § 0960 – tworzy się plan w kwocie 7 869 zł – darowizny za wytworzone plany miejscowe
75011 § 2010 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 900 zł na zadania z zakresu administracji publicznej
75020 § 2320 – tworzy się plan dochodów w kwocie 9 944 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego przeznaczona na administrowanie nieruchomością oraz usługi konserwatorskie w gmach Urzędu
§ 6620 – zwiększa się plan dotacji na modernizację Sali sesyjnej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego o  kwotę 1 800 zł
75023 § 0830 – środki przeniesiono do rozdziału 75020 § 2320 (usługi konserwatorskie)
85212 – zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych
85213 – zgodnie z otrzymaną dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-40/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r.  dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
85214 – zgodnie z otrzymaną dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-40/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r.  dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami


Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę –21 644,55 zł

60014 – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami
60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na asfaltowanie oraz ułożenie chodnika w części ul. Odrodzenia
63095 § 4170, § 4300 – koszty funkcjonowania miejsca biwakowego nad jeziorem Juchacz
70004 § 4270 – zmniejsza się plan wydatków na usługi remontowe w gospodarce mieszkaniowej kwotę 22587,64 zł
§ 4300 – zwiększa się o 15 000 zł plan wydatków przeznaczonych na zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową
§ 4610 – zwiększa się o 15 000 zł plan wydatków na koszty postępowania sądowego (zastępstwo procesowe)
70005 § 4300 – zwiększa się o 15 000 zł plan wydatków na usługi związane z gospodarką gruntami
§ 6060 – zmniejsza się o 903 zł plan zakupów inwestycyjnych (zadanie zakończone)
71004 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
75011 – zmniejsza się plan wydatków o 8 900 zł zgodnie z otrzymaną dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  zwiększając analitycznie plan wydatków w odpowiednich paragrafach rozdziału 75023 (administracja publiczna)
75022 - dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
75023 § 4750, § 6060 – przesuniecie środków pomiędzy paragrafami (zakupy inwestycyjne zakończone)
75818 § 4810 – zmniejsza się o 99 000 zł rezerwę (pozostaje tylko rezerwa celowa)
85212, 85215, 85219 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z uwzględnieniem dec. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz dochodów z rozdziału 85212 – w ramach działań Ośrodka Pomocy Społecznej 
92116 § 2480 – zwiększa się o 30 000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na udział własny w programie „Infrastruktura Bibliotek”
92605 § 4300 – zwiększenie o 6 000 zł wydatków związanych z zakupem usług w zakresie sportu


Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (23kB) word
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (29kB) word
Zadania inwestycyjne w 2009 roku (43kB) word
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2009 rok (21kB) word
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok (25kB) word
Dotacje podmiotowe w 2009 rok (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (11 września 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (15 września 2009, 13:34:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1283