PROJEKT UCHWAŁY Nr XXXVI/ /09 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.


Projekt
 
UCHWAŁA Nr XXXVI/    /09
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 sierpnia 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), uchwala się co następuje:          § 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią Janinę Walczak w dniu 10 czerwca 2009r. do Rady Miejskiej na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego za brak nadzoru nad przestrzeganiem prawa Kodeks postępowania administracyjnego przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, stwierdza się ze przedmiotowa skarga w całości jest bezzasadna z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
          §   2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
 
          §   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/    /09 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2009r.


 
        
           Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza. 
W związku ze złożoną skargą w dniu  10 czerwca 2009r. przez Panią Janinę Walczak na  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego przygotowano projekt niniejszej uchwały.
 
 
 
                                                                          
   

 
         
Załącznik 
do uchwały Nr XXXVI/   /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2009r.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            Pani Janina Walczak złożyła dnia 10 czerwca 2009r. do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim skargę na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego za brak nadzoru nad przestrzeganiem prawa Kodeks postępowania administracyjnego przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Skarga na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską Sępólna Krajeńskiego. Przedmiotową skargę, zgodnie z § 88a Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonego uchwałą Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeński (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99 poz. 1452, z 2004r. Nr 81 poz. 1398 i 2005r. Nr 73 poz. 1380), Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do rozpatrzenia wg właściwości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, informując o tym Radę Miejską na Sesji Rady w dniu 25 czerwca 2009. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, po zebraniu i ocenie materiału dowodowego w sprawie, przedstawiła Radzie Miejskiej projekt uchwały stwierdzającej bezzasadność skargi Pani Janiny Walczak.             
 
            Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę Pani Janiny Walczak przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na swoich posiedzeniach w dniach 6 i 11 i 13 sierpnia 2009r. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze i umożliwiła stronom złożenie wyjaśnień dotyczących okoliczności przedmiotu skargi. Wyjaśnienia złożyli skarżąca, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępolnie Krajeńskim oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Wszystkie dowody zebrane w sprawie Komisja Rewizyjna uznała za wiarygodne i przyjęła je jako podstawę swojego rozstrzygnięcia.
 
Komisja zważyła, co następuje.
Skarżąca podniosła w skardze poniższe zarzuty, stwierdzające brak nadzoru Burmistrza nad Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa tj:
Przywoływanie przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w podpisanym piśmie Gkr 7060/23/09 z dnia 3 maja 2009r. nieaktualnych przepisów prawa. Brak zawiadomienia wszystkich stron postępowania, a nie tylko skarżącej, o terminie przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie posesji nr 17 w Sępólnie Krajeńskim w zakresie miejsca odprowadzania ścieków bytowych, co zdaniem skarżącej jest sprzeczne z art. 64 § 4 i art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.        Przewlekły czasokres doręczenia skarżącej pisma nr Gkr 7060/23/09 (pismo opatrzone datą 3 maja 2009r. zostało doręczone skarżącej w dniu 4 czerwca 2009r.)    
 
 
      W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:
W dniu 3 maja 2009r. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim wystąpił do skarżącej z pismem Gkr 7060/23/09 informującym o zamiarze przeprowadzenia w dniu 12 czerwca 2009r. kontroli terenu posesji przy ulicy Kościuszki nr 17 w Sępólnie Krajeńskim w sprawie miejsca odprowadzania ścieków bytowych, podpisanym przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Pismo zostało skierowane tylko do skarżącej, która wg wiedzy posiadanej przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa reprezentowała utworzoną na terenie posesji wspólnotę mieszkaniową.  Skarżąca odebrała pismo w dniu 4 czerwca 2009r. i niezadowolona z treści w nim zawartych złożyła w dniu 10 czerwca 2009r. skargę na Burmistrza Sępólna Krajeńskiego za brak nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez w/w Kierownika. Po wniesieniu skargi Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, wstrzymał bieg wykonania czynności kontrolnych zapowiedzianych w w/w piśmie, a następnie zwołał na dzień 29 czerwca 2009r. posiedzenie z udziałem członków wspólnoty mieszkaniowej posesji przy ulicy Kościuszki 17 celem wyjaśnienia spornych kwestii dotyczących zasad użytkowania zbiornika służącego odprowadzaniu ścieków bytowych jak i możliwości przyłączenia się mieszkańców posesji do kanalizacji sanitarnej.                         
      Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdziła że w piśmie Gkr 7060/23/09 z dnia 3 maja 2009r. rzeczywiście niedoprecyzowana została podstawa prawna, w oparciu o którą poinformowano skarżącą o zamiarze przeprowadzenia kontroli terenu posesji przy ulicy Kościuszki 17. Niedoprecyzowanie polegało na wskazaniu Dziennika Ustaw Nr 9 poz.26 z 1980r. jako aktu publikacji aktualnego tekstu Kodeksu postępowania administracyjnego. Tymczasem jednolity tekst w/w Kodeksu zawarty jest w Dzienniku Ustaw z 2000r. Nr 98 poz. 1071 i taki też Dziennik powinien zostać wskazany skarżącej w podstawie prawnej. Niemniej jednak Komisja ustaliła, że art. 79 § 1 Kodeksu w nie zmienionej wersji funkcjonował również w podstawie prawnej podanej przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w piśmie z dnia 2009r. Tym samym podanie takiej podstawy prawnej nie wpłynęło na  uprawnienia i obowiązki strony.
      Odnośnie zarzutu skarżącej dotyczącego braku zawiadomienia wszystkich stron postępowania, a nie tylko skarżącej, o terminie przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie posesji nr 17 w Sępólnie Krajeńskim w zakresie miejsca odprowadzania ścieków bytowych, co zdaniem skarżącej jest sprzeczne z art. 64 § 4 i art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Komisja Rewizyjna ustaliła, że zgodnie z art. 21 ust.1. ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 903, ze zm.) do Zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami. Komisja z uzyskanych wyjaśnień powzięła wiedzę, że skarżąca do chwili obecnej wykonywała wszystkie obowiązki zarządcy m.in. w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz.734, ze zm.), wobec czego zawiadomienie tylko jej o zamiarze przeprowadzenia kontroli wydawało się być zasadne. Obowiązkiem skarżącej, jako zarządcy, było więc powiadomienie pozostałych uczestników wspólnoty mieszkaniowej o terminie kontroli określonym pismem z dnia 3 maja 2009r. Nie jest winą Urzędu Miejskiego, że właściciele lokali nie dopełnili obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali, polegającego na obowiązku podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu.
      Z kolei zarzut przewlekłego czasokresu doręczenia skarżącej pisma Gkr 7060/23/09 (pismo opatrzone datą 3 maja 2009r. zostało doręczone skarżącej w dniu 4 czerwca 2009r.) nie posiada znaczenia dla przebiegu postępowania administracyjnego. Skarżąca została powiadomiona o terminie przeprowadzenia kontroli w prawidłowy sposób, nie uchybiający art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. pismo zostało doręczone skarżącej w dniu 4 czerwca 2009r. czyli w wystarczającym terminie przed wskazaną w piśmie czynnością. Rzeczywiście pismo wychodzące z Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa zostało opatrzone datą 3 maja 2009r., jednak zdaniem Komisji ten fakt traktować należy jako oczywistą pomyłkę pisarską zważywszy na termin doręczenia pisma.
     
      Komisja, mając na uwadze powyżej opisane okoliczności, zobowiązała Burmistrza do upomnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, aby każde kolejne pisma Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa sporządzane były z zachowaniem szczególnej staranności, tak aby ich interpretacja przez adresatów nie budziła żadnych wątpliwości.                              
 
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła braku nadzoru Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nad przestrzeganiem prawa przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa uznając przede wszystkim za taki nadzór fakt wstrzymania wykonania czynności, o których mowa w pismie Gkr 7060/23/09 z dnia 3 maja 2009r. i dążeniem do  wyjaśnienia całokształtu sprawa. Komisja Rewizyjna ustaliła, że Burmistrz po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy podjął czynności zmierzające do uzdrowienia funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej posesji nr 17 przy ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim. Czynności te polegają na przekazaniu mieszkańcom wspólnoty informacji o konieczności  wyłonienia, w trybie obowiązujących przepisów, zarządcy wspólnoty mieszkaniowej oraz o konieczności doprowadzenia do prawidłowych relacji prawnych pomiędzy wszystkimi uczestnikami wspólnoty mieszkaniowej.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej zebrany materiał dowodowy świadczy o tym, że Burmistrz Sępólna Krajeńskiego nie zaniechał nadzoru nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym, więcej, podjął czynności mające na celu wyjaśnienie nie uregulowanych do tej pory prawnie spraw z zakresu funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, której uczestnikiem jest skarżąca.  Wobec powyższego Komisja uznała, że Burmistrz nie naruszył ani art. 6 ani art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, których naruszenie zarzucała również skarżąca.   
 Zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na prawidłowość działania Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, tym samym przesłanki wynikające z art. 207 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegające w szczególności na zaniedbaniu lub nienależytym wykonywaniu zadań przez właściwe organy, w niniejszej sprawie nie miały miejsca.
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Komisja Rewizyjna przedstawiła projekt uchwały do Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym stanowiska.    
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (27 sierpnia 2009)
Opublikował: Administrator (31 sierpnia 2009, 11:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1368