projekt UCHWAŁY Nr XXXVI/……./09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Sportową, Chojnicką, Reymonta, i Kolejową

                                               UCHWAŁA Nr XXXVI/……./09
                                     RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
                                                z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami Sportową, Chojnicką, Reymonta, i Kolejową w Sępólnie Krajeńskim
 
         Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 ,  Nr 141, poz. 1492 z 2005 Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, 225,   Nr  225, poz. 1635,  z 2007r. nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ), uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zapisanego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sępólna Kraj. określonego jako strefa C w skład której wchodzą mniejszy obszar oznaczony jako C1 z  przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z  zapisami studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  zgodne z załącznikiem graficznym Nr 1.
 
     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną cześć uchwały.
 
     § 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
 
     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    Tomasz Cyganek

                                                                                                
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały nr XXXVI/…../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2009r.
 
                        Przeznaczenie terenu strefy C  położonej na terenie miasta Sępólna Kraj. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jest zgodne  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  Sępólna Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r.  posiadającym następujące zapisy  :
          STREFA C - północna dzielnica zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zawarta między ulicą Chojnicką i torami kolejowymi, na południu sięgająca do ulicy Szkolnej
                                                                    Przedmiotowy teren wymieniony w tej uchwale posiada pozytywne opinie Zarządu Osiedla nr 2 oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do opracowania  m.p.z.p. dla przedmiotowego terenu.
 
 M.B.                                                                                  

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 sierpnia 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 sierpnia 2009, 11:27:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1574