Projekt uchwały Nr XXXVI/…./09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Projekt                       

UCHWAŁA   Nr  XXXVI/…./09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 sierpnia  2009 r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

             Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
                                                       
          § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                           37 498 891,96 zł
 zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                          870 995,75 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                              38 369 887,71 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                           35 447 211,31 zł
            dochody majątkowe w kwocie                       2 922 676,40 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                                5 628 957,00 zł
    -     zwiększa  się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a)              17 342,00 zł
          dotacje celowe po zmianie wynoszą                                        5 646 299,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                           41 886 367,74 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                    870 995,75 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                                 42 757 363,49 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 30 447 139,42 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3 a)  w kwocie  12 310 224,07 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 985 859,91 zł
b) dotacje    w kwocie   2 018 300,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie      100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie      337 920,00 zł

4. Deficyt budżetowy wynosi  4 387 475,78  zł.

        § 2.  Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

        § 3. Ustala się wydatki na zadania realizowane ze środków strukturalnych (zgodnie z załącznikiem Nr 12) w kwocie 1 547 734 zł.
       
        § 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem Nr 10) w kwocie 105 092,83 zł.

        § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 

        § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXVI/…/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

                                                  

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę – 870 995,75  zł
60016 § 6208
– na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie budowy ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu RPO nr RPKP.01.01.00-04-094/08 wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 500 000 zł
            § 6260 – w związku z podpisaną umową nr RG.II-3042-OG-39/2009 na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lutowo i Wiśniewa ze środków FOGR wprowadza się plan dochodów w kwocie 70 800 zł
75615 § 0310 – w związku z aktualizacją mienia gminnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków podatku od  nieruchomości w wysokości 34 790 zł
80195 § 2030 – wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009r. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych w wysokości 132 zł
85212 § 0900 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 724,92 zł w związku z wykonaniem odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
            § 2360 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł w związku z większym wykonaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
            § 2910 - wprowadza się plan dochodów w wysokości 11 453,83 zł w związku z wykonaniem wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
85214 § 2010 – na podstawie otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-37/09 z dnia 30 lipca 2009r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 17 342 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
           § 2030 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60 442 zł na podstawie otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 24 lipca 2009r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
85219 § 2030 – w wyniku otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-36/09 z dnia 28 lipca 2009r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 159 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy - dodatki  250 zł dla pracowników socjalnych
           § 2440 – w wyniku zawartych umów ze Starostwem Powiatowym Nr PCPR-8213-2/46 i 47/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 2 504 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Wycieczka do Torunia-integracja osób niepełnosprawnych” oraz „Wigilia dla osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON
85295 § 2030 – w wyniku otrzymanej decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 24 lipca 2009r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 124 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego w zakresie dożywiania
85415 § 2030 – na podstawie decyzji finansowej nr WFB.I.3011-27/09 z dnia 25 czerwca 2009r.zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32 848 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę – 870 995,75 zł
01010 § 6050
– zwiększa się plan wydatków zadań inwestycyjnych o kwotę 79 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę dokumentacji technicznej na budowę wodociągów wiejskich oraz na zapłatę za wykonaną dokumentację techniczną
60014 § 6620 – w wyniku dokonanych przeniesień zgodnie z klasyfikacją budżetową wprowadza się plan w kwocie 65 077 zł w zakresie dofinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych tj. 25 000 zł - budowa chodników; 40 077 zł – budowa obwodnicy w tym: 10 077 zł - uzupełnienie planu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym
60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 71 460 zł z tego: 72 000 zł – z przeznaczeniem na budowę drogi Wiśniewa – Lutowo oraz 540 zł - zmniejszenie planu do wykonania zadania w zakresie realizacji projektu ścieżki rowerowej przy ulicy Kościuszki
           § 6058 – wprowadza się plan w kwocie 500 000 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę ulicy Polnej w ramach RPO
           § 6060 – zmniejszenie planu do wykonania o kwotę 1 700 zł na zadaniu - zakup wiat przystankowych
           § 6620 –dokonuje się przeniesienia planu zgodnie z klasyfikacją
63095 § 6050 – zmniejszenie planu do wysokości wykonania o kwotę 17 690,81 zł na zadaniu - urządzenie kąpieliska miejskiego
70004 § 4270 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 10 910,05 zł z przeznaczeniem na remonty kapitalne w gospodarce komunalnej
70005 § 4480 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 790 zł w związku z aktualizacja mienia gminnego
75023 § 4170  -  zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł w związku z wydatkami związanymi z kosztami wynagrodzenia bezosobowego dla radcy prawnego do przeprowadzenia nie planowanych spraw sądowych
             § 4610   - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł w związku z wydatkami związanymi z kosztami postępowania sądowego oraz kosztów komorniczych
75075 § 4300 , 4430 – dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach w wysokości 30,75 zł
75818 § 4810 – dokonuje się podziału rezerwy budżetowej w kwocie 101 000 zł z przeznaczeniem na:
• 40 000 zł – dotacja obiekty sportowe oraz w stroje dla piłkarzy dla MLKS Krajna
• 20 000 zł – dokumentacja projektowa na budowę boiska sportowego „Orlik 2012” przy ZS Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
• 26 000 zł – zwiększenie planu zadań inwestycyjnych zwianych z budową wodociągu w Kawlach
• 15 000 zł – zwiększenie planu na wydatki związane z postępowaniem sądowym prowadzonych spraw oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie BHP i studium wykonalności
80101, 80104, 80195 – w rozdziałach dokonuje się przesunięcia planu na paragrafach łącznie w kwocie 21 549 zł oraz wprowadza się plan zgodnie z otrzymaną decyzją finansową w wysokości 132 zł
85212, 85214, 85219, 85220, 85295, 85395 - dokonuje się zwiększenia planu rozdziałach zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach do wysokości planowanego wykonania z wyodrębnieniem środków na zabezpieczenie zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją i usunięciem barier architektonicznych w budynku OPS w Sępólnie Krajeńskim
854101, 85407, 85415 dokonuje się zwiększenia planu w rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją w kwocie 32 848 zł oraz przenosi się plan wydatków na paragrafach w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnienia i otrzymaną refundacją z PUP
90001 § 6050 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu budowy kanalizacji sanitarnej
90095 § 4270, 4300, 6050, 6060 – dokonuje się przesunięcia planu wydatków na paragrafach z przeznaczeniem na remont bieżący ogrodzeń w gospodarce komunalnej w wysokości 33 800 zł, ponadto zwiększa się plan o kwotę 82 294 zł zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja obiektu przy ulicy Szkolnej 4 w Sępólnie Krajeńskim” oraz zmniejsza się plan o kwotę 2 789,95 zł na zadaniu pn.: „remont kapitalny szaletu miejskiego”
92109 § 6050 – dokonuje się przesunięcia planu zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją WDK w Wałdowie w wysokości 87 870,87 zł zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym
92601 § 2820 - zwiększa się plan dotacji z rezerwy budżetowej
           § 6050 – wprowadza się plan w kwocie 20 000 zł na zadanie związane z dokumentacją projektową na budowę boiska sportowego „Olik 2012” przy ZS nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, ponadto dokonuje się zmniejszenia planu do wysokości wykonania na zadaniach: 48 954,05 zł - budowa stołówki przy MLKS Krajna; 2 815,27 zł – wymiana dachu i elewacja na pomieszczeniach gospodarczych


Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (23kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (35kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 (26kB) excel
Zadania inwestycyjne w 2009 roku (43kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2009 rok (21kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok (25kB) excel
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku (26kB) excel
Budżet Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok (20kB) excel
Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2009 roku (20kB) excel

 

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (11 sierpnia 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (18 sierpnia 2009, 08:55:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1285