projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. w sprawie przyjęcia statutu Świetlicy Terapełtycznej

UCHWAŁA  Nr XXXIII/     /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie  przyjęcia statutu Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim  Statut  w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Traci moc: § 2 uchwały Nr  90/XI /95 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 grudnia 1995r. w sprawie  utworzenia  Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W związku ze zmianami  przepisów prawnych dot. działania placówek opiekuńczo – wychowawczych ( rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek  opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz.1455), dostosowano statut do obowiązującego w tym zakresie prawa.
D.D.

 

Załącznik - projekt statutu (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Daszkiewicz (16 maja 2009)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (17 czerwca 2009, 13:36:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1420