projekt UCHWAŁY Nr XXXIII/……./09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gminy Sępólno Krajeńskie

                                                       UCHWAŁA Nr XXXIII/……./09
                                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                            z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gminy Sępólno Krajeńskie
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52 poz. 420) oraz art. 9 ust. 1 i 3, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ), uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej Sępólno Krajeńskie z dnia 21 października 1999r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie
 
 
     § 2. Celem sporządzenia zmiany studium jest określenie celów polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
 
        §   3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
 
     §   4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/…../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 2009r.
 

                    Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w istniejących dokumentach, wymagane jest przeprowadzenie pełnej procedury określonej w ustawie.
Potrzeba dokonania zmian studium wynika ze zmiany uwarunkowań w zakresie przedstawionym w ocenie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Kraj.
               
        
 
 M.B.  

ocena aktualności studium (198kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 czerwca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 czerwca 2009, 09:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1677