Projekt Uchwały Nr XXXIII/ /09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy 27 Stycznia

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXXIII/        /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25 czerwca  2009 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ul. 27 Stycznia


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości  położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy 27 Stycznia,  zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 14457, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działki:

1)     667/3 o powierzchni  22 m²
2)     667/4 o powierzchni  21 m²
3)     667/5 o powierzchni  21 m²
4)     667/6 o powierzchni  21 m²
5)     667/7 o powierzchni  22 m²


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXXIII/         /09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  25 czerwca  2009 r.


    
 O sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażem przy ulicy 27 Stycznia wystąpił Pana Krzysztof Kwasigroch. Wniosek uzasadnił zmianą trasy ciepłociągu do mieszkań na Osiedlu Słowackiego. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. W wyniku podziału nieruchomości, na wskazanym terenie wydzielono pięć działek w ciągu zabudowanym garażami.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (17 czerwca 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 czerwca 2009, 09:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363