projekt UCHWAŁY Nr XXXIII/…./09RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMw sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie

                                                         UCHWAŁA  Nr        XXXIII/…./09
                                              RADY  MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
                                                                z dnia 25 czerwca 2009r.
 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,  poz. 717  ze zm. Dz.U.  z 2004 Nr 6,  poz. 41,   Nr 141,  poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319  i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co następuje:
 
                                                                                                                                                                                                                                   Rozdział 1
                                                           Przepisy ogólne 
 
                                   §1.1. Po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania     przestrzennego    gminy Sępólno Krajeńskie   uchwalonego Uchwałą Nr XIII/148/99   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie, uchwala się miejscowe plany  zagospodarowania przestrzennego dla terenów przewidzianych pod zalesienie we wsiach: Włościbórz, Radońsk, Trzciany, Wilkowo, Lutowo, Sikorz, Jazdrowo i Niechorz na obszarze gminy Sępólno Krajeńskie, zwane dalej planami.
                    2.  Integralne części uchwały stanowią załączniki nr 1-9 do uchwały zawierające rysunki planów w skali 1:5000  z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w skali 1:25 000 oraz załącznik nr 10 zawierający oznaczenia graficzne;
 
§2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
 
           1) przepisach   odrębnych  –   należy   przez  to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
   wykonawczymi;
           2) symbolu   terenu   – rozumie  się przez to identyfikacyjne oznaczenie terenu
       zawierające  literowy symbol funkcji terenu wraz z kolejnym numerem;
           3) terenie   –   należy przez to rozumieć obszar o określonym   przeznaczeniu
       wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej
 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.
                                                                                                                  
                                      §3.1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:
1)      oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunkach planów;
2)      ustalenia planu określone w rozdziale 3 uchwały.
 
                                                              Rozdział 2
                                                       Oznaczenia graficzne
                       
§4.   Następujące    oznaczenia    graficzne   na   rysunkach planów   są
  obowiązującymi ustaleniami:  
            1)  granica opracowania planu;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie zagospodarowania ściśle określona;
3) linia wewnętrznego podziału;
4) symbole terenów.
 
   Rozdział 3
                                                 Ustalenia planów
 
                                   §5.1. Uchwala się ustalenia planów  do:
1)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 77/3 we
   Włościborzu, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 1;
2)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 102/1a, 108/6
    i 107/5 w Radońsku, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 2;
3)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 19, 72/2 i 77 w
    Trzcianach, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 3;
4)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 63 w Wilkowie,
      gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 4;
5)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 505/2 w
      Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 5;
6)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 312/2 w
      Sikorzu, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 6;
7)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 83 w
      Jazdrowie, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 7;
8)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 9/1, 10/2,
    12 i 14 w Jazdrowie, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 8;
9)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 244/1 i 248/2
       w Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie – załącznik nr 9.
 
§6.1. Przeznaczenie terenów:
1) lasy oznaczone na rysunkach planów symbolem ZL;
2) rezerwa ternu pod obwodnicę oznaczona na rysunku planu symbolem KDG.
 
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy;
2) zalesienia zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
  3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie ustala się.
 
  4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
      współczesnej: nie ustala się.
 
  5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie
       ustala się.
 
      6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
          nie ustala się.
 
  7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów  podlegających
      ochronie: nie ustala się.
 
8. szczegółowe zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości objętych
      planem miejscowym:
1) dopuszcza się wtórne podziały działek;
2) dla linii orientacyjnych ustala się tolerancję +- 5,0m.
 
  9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
               użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: zakaz jakiejkolwiek zabudowy.
 
10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji:
      1) obsługa komunikacyjna z dróg gminnych przylegających do terenów.
      2) dla terenu działki nr 312/2 w Sikorzu określonej na załączniku nr 6 ustala się
     rezerwę terenu pod obwodnicę miasta klasy KDG.
 
    11. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
                     nie ustala się.
 
12. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
               terenów: do  czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe
               użytkowanie terenów.
 
                                       13. Stawka   procentowa   służąca   naliczeniu jednorazowej   opłaty od wzrostu
                         wartości nieruchomości  - 30%.
 
                 Rozdział 3
                                                                                                                                                  Przepisy końcowe
 
§7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
             
  §8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i na stronie internetowej gminy.
 
  §9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                   Tomasz Tomasz Cyganek
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIII/…./09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 2009r.
 
 
Obszary objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zalesienia.
Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych.
Tryb formalny prac nad miejscowym planem rozpoczęty został uchwałą Nr IX/66/07 oraz Nr IX/67/07  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie z przeznaczeniem działek pod zalesienie.
Projekty planów uzyskały pozytywną opinię Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz pozytywne uzgodnienia instytucji przewidzianych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W trakcie wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono żadnych uwag.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tryb formalno-prawny sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego został wyczerpany.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 czerwca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 czerwca 2009, 09:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347