Projekt UCHWAŁY Nr XXXIII/.../09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Projekt                      

UCHWAŁA   Nr  XXXIII/.../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 czerwca  2009 r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
                                                       
          § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                         36 730 591,96 zł
 zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                        768 300,00 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                             37 498 891,96 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                           35 147 015,56 zł
            dochody majątkowe w kwocie                       2 351 876,40 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                             5 628 857,00 zł
    -     zwiększa  się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a)                100,00 zł
          dotacje celowe po zmianie wynoszą                                      5 628 957,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                        41 107 222,74 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)                 768 300,00 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                              41 886 367,74 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 30 375 653,72 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3 a)  w kwocie  11 510 714,02 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 986 427,77 zł
b) dotacje    w kwocie   1 967 300,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie      100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie      337 920,00 zł

4. Deficyt budżetowy wynosi  4 387 475,78  zł.

        § 2.  Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

        § 3. Ustala się wydatki na zadania realizowane ze środków strukturalnych w kwocie 1 047 734 zł.

        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 

        § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek

Sprawdzono pod względem
 formalno-prawnym


Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXIII/..../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 2009 roku
                                                  

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę – 768 300  zł

70005 § 0470, § 0750, § 0760, § 0770   – zwiększa się plan dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 700 000 zł w związku z przewidywanym zwiększonym ich wykonaniem do końca roku
75618 § 0480  – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 20 000 zł
85195 § 2010 –  na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-20/09 z dnia 21 maja 2009 r. tworzy się plan dochodów w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za okres I kwartału 2009 roku
85295 § 2030 – na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-21/09 z dnia 27 maja 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę – 768 300 zł

60016 § 6050 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 325 000 zł z przeznaczeniem na:
• budowę drogi Wiśniewa – Lutowo – 85 000 zł
• utwardzenie ul. Ogrodowej oraz ułożenie polbruku przy WOK w Wałdowie oraz miejscowości Kawle – 40 000 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania Hallera, Sienkiewicza, Nowy Rynek, budowa ul. Tartacznej i Przemysłowej – 200 000 zł
           § 6620  – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na sporządzenie dokumentacji środowiskowej dla planowanej obwodnicy – 30 000 zł
75023 § 4410 -  zwiększa się o kwotę 10 000 zł plan wydatków na podróże służbowe  
           § 4610 – zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
75075 § 4300 – zwiększa się o kwotę 25 000 zł plan wydatków na promocję
80101 § 6050 – zwiększa się o kwotę 300 000 zł plan wydatków na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1
85154 § 4210, § 4300, § 4700 –zwiększa się o kwotę 20 000 zł plan wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi  
85195 § 4210 – zgodnie z otrzymaną decyzją tworzy się plan wydatków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za okres I kwartału 2009 roku
85212 § 8550 – zwiększa się o kwotę 5 000 zł plan wydatków w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych
85219 – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
85295 – na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (21kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (22kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 (25kB) excel
Zadania inwestycyjne w 2009 roku (40kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2009 rok (21kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok (25kB) excel
Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2009 roku (20kB) excel

 

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 czerwca 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (16 czerwca 2009, 14:34:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1285