Projekt uchwały UCHWAŁY Nr XXXII/...../09 w sprawie zmian budżetu

Projekt                      

UCHWAŁA   Nr  XXXII/...../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 maja  2009 r.

w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

             Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:
                                                       
          § 1. 1.Sumę dochodów w kwocie                                       35 196 746,19 zł
 zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem  Nr 1)                   1 523 000,77 zł
    -    dochody po zmianie  wynoszą                                          36 719 746,96 zł
z tego: dochody bieżące w kwocie                           35 037 870,56 zł
            dochody majątkowe w kwocie                       1 681 876,40 zł
w tym:
 dotacje celowe na zadania zlecone
          z zakresu administracji rządowej w kwocie                            5 178 154,00 zł
    -     zwiększa  się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a)        439 858,00 zł
          dotacje celowe po zmianie wynoszą                                    5 618 012,00 zł

2. Sumę wydatków w kwocie                                                       36 321 721,97 zł
    -    zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)             4 785 500,77 zł
    -    wydatki po zmianie wynoszą                                            41 107 222,74 zł
w tym:
    -   wydatki bieżące  w kwocie 30 251 508,72 zł
    -   wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3 a)  w kwocie  10 855 714,02 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
a) wynagrodzenia i pochodne    w kwocie 12 986 601,88 zł
b) dotacje    w kwocie   1 967 300,00 zł
c) obsługę długu    w kwocie      100 000,00 zł
d) spłatę poręczeń i gwarancji     w kwocie      337 920,00 zł

4. Deficyt budżetowy wynosi  4 387 475,78  zł.

  § 2.  Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek.

  § 3.  Ustala się wielkość dotacji:
  a) podmiotowych instytucji kultury w kwocie 1 370 100 zł (zgodnie z  załącznikiem Nr 8)
  b) celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 
      kwocie 587 200 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9)
  §4. Przychody budżetu wynoszą 4 950 085,78 zł, natomiast rozchody 562 610 zł    (zgodnie z załącznikiem Nr 4)


  § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXII/.../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 maja 2009 roku

                                                  

Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę – 1 523 000,77  zł

01095 § 2010  – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – tworzy się plan na kwotę 428 870 zł na podstawie decyzji Wojewody kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-18/09 z dnia 12 maja 2009 r.
70005 § 0750  – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększenie planu o kwotę 9 313,98 zł
75020 § 6620 –  dotacja ze starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów modernizacji sali 11 A- tworzy się plan na kwotę 13 000 zł
75113 § 2010 – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – tworzy się plan na kwotę 10 988 zł na podstawie decyzji nr DBD-3101-15/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. Krajowego Biura Wyborczego
75814 § 0970 – niewykorzystane środki na modernizację sali 11 A; zwrot środków z konta wydatków niewygasających – tworzy się plan w kwocie 32 909,80 zł
§ 2910 – zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – tworzy się plan w wysokości  258,41 zł
80104 § 6260 – dofinansowanie budowy sali rehabilitacyjnej ze środków PFRON – tworzy się plan w kwocie 162 183 zł
85219 § 0690 – zwiększa się plan dochodów z różnych opłat o kwotę 8 150 zł
§ 0920 – zwiększa się plan dochodów z odsetek o kwotę  1 100 zł
§ 2030 – dotacja celowa na funkcjonowanie OPS przyznana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-9/09 z dnia 30 marca 2009 r.  – zwiększa się plan o kwotę 12 000 zł
85228 § 0830 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 8 850 zł
85395 § 2008,  § 2009  –  na podstawie podpisanego aneksu nr 3 do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-04-106/08-03  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - „Twoja wiedza drogą do sukcesu” – tworzy się plan w wysokości 185 921,93 zł
90095 § 2370 – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – tworzy się plan w kwocie 4 955,65 zł
92601 § 6330 – środki na sfinansowanie budowy boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 3 – tworzy się plan dochodów w kwocie 333 000 zł zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki nr DIS/60789/KR/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
§ 6610 – dotacja z gminy Więcbork na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej i nabrzeża jeziora Więcborskiego w ramach projektu kluczowego

Sumę wydatków zwiększa  się o kwotę – 4 785 500,77 zł

01010 § 6050 – budowa wodociągów – zwiększenie planu o 480 000 zł (środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW)
01095 § 4430  – zwrot rolnikom części podatku akcyzowego
§ 4170,  § 4300 – obsługa zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego  
60016 § 6050 – budowa dróg i chodników – zwiększenie planu o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na asfaltowanie ulic Bergera i Brzozowej
§ 6060 – zakup toalet na targowisko miejskie – zmniejszenie planu o 40 000 zł – rezygnacja z realizacji zadania
§ 6620 – chodniki przy drogach powiatowych – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 50 000 zł w związku z mniejszym współfinansowaniem ww. zadań ze strony Starostwa Powiatowego
70095 § 6300 – dotacja celowa na odbudowę budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze w Kamieniu Pomorskim – tworzy się plan w kwocie 10 000 zł
75011 § 4300, § 4700 – przesuniecie środków pomiędzy paragrafami
75022 § 4410 – podróże służbowe w Radzie Miejskiej – zwiększenie planu o kwotę 500 zł
75023 § 4010,§ 4040 – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami
§ 6060 – zakup komputerów, urządzeń zabezpieczających sieć – zmniejszenie planu o kwotę 37 562,04 zł (21 040 zł urządzenia komputerowe, 9 522,16 urządzenia zabezpieczające sieć) po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych
75113 § 4170,§ 4210,§ 4300,§ 4410 – organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego – tworzy się plan wydatków w kwocie 10 988 zł
75495 § 6050 – monitoring miejski – rezygnacja z realizacji zadania – zmniejszenie planu o kwotę 180 000 zł
80101, 80103, 80104, 80114, 80146, 85401, 85407 – przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na budowę sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 162 183 zł
80195 § 2820 – dotacje dla organizacji pozarządowych (przesunięcie środków z rozdziału 85412 § 2820)
85212 § 2910, § 4560, § 8550 – świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – zwiększa się o kwotę 12 500 zł wydatki tego rozdziału w związku z realizacją ww. świadczeń
85214 – przesuniecie środków do rozdziału 85395
85219 § 4010 – wynagrodzenia pracowników OPS – zwiększenie planu o kwotę 12 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
85395 – realizacja programu „Twoja wiedza drogą do sukcesu” w ramach POKL
85412 § 2820 – plan dotacji dla organizacji pozarządowych przenosi się do innych rozdziałów
90001 § 6050 – zwiększa się plan wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o kwotę 1 900 000 zł (w tym 1 800 000 zł pożyczka)
90095 § 6050 – termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia przy ul. Szkolnej 4 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 187 500 zł (środki z pożyczki)
92105 § 2820 – dotacje dla stowarzyszeń – zmniejszenie planu wydatków po konkursach o kwotę 2 100 zł
92109 § 2480 – zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Sztuki o 20 000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek
§ 6050 – termomodernizacja Wiejskich Ośrodków Kultury – zwiększenie planu o kwotę 412 500 zł – Lutowo, Wałdowo 300 000 (środki z pożyczki)
92109 § 2480 – dotacja dla Biblioteki Publicznej na wydanie monografii Sępólna Krajeńskiego – zwiększenie planu o kwotę 2 100 zł
92601 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 683 000 zł w tym:
• budowa boiska Orlik – zwiększenie planu o 727 000 zł (333 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 394 000 zł z przesunięcia z zadania dotyczącego rozwoju infrastruktury rekreacyjnej Pojezierza Krajeńskiego),
• rozwój infrastruktury Pojezierza Krajeńskiego zmniejszenie planu wydatków o kwotę 89 000 zł (przesunięcie na Orlik 2012 kwoty 394 000 zł, wprowadzenie dotacji z Gminy Więcbork w kwocie 305 000 zł),
• wymiana dachu i elewacji na budynku kuchni na obiektach MLKS „Krajna” – tworzy się plan wydatków w kwocie 45 000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
             Tomasz Cyganek

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (26kB) excel
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009 rok (42kB) excel
Zadania inwestycyjne w 2009 roku (39kB) excel
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 (23kB) plik
Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku (17kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2009 rok (25kB) excel
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2009 rok (21kB) excel
Dotacje podmiotowe w 2009 rok (34kB) word
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku (26kB) excel
Prognoza kwoty długu publicznego oraz spłat na rok 2009 i lata następne (22kB) excel

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 maja 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2009, 14:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334