Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

UCHWAŁA Nr  XXXII/.../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 maja 2009 r.


w sprawie  zaciągnięcia pożyczki

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.1  Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn..:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim”
w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych zero groszy) z uruchomieniem środków w 2009 r. w wysokości 1 800 000,00 zł i w 2010 roku w wysokości 1 200 000,00 zł

2. Na spłatę zaciągniętej pożyczki zostaną przeznaczone środki uzyskane z wpływów 
z podatków.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie pożyczki w formie weksla „in blanco” bez poręczenia.
4. Okres spłaty pożyczki ustalono na czas do 7 lat. Planowana karencja w spłacie 12 miesięcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/.../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 maja  2009 roku

 

             W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim”  konieczne jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako uzupełnienie środków własnych dla realizacji ww. zadania.
             Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek

 

U.L.


                                 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 maja 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2009, 14:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598