Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kamień Pomorski na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego

UCHWAŁA Nr XXXII/.../09
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 maja roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kamień Pomorski na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego
 
               Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:
 
                 §1.  Udziela się z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze.

                 §2.   Pomoc finansowa , o której mowa w § 1 , zostanie udzielona w formie  dotacji celowej ze środków budżetu na 2009 rok, w wysokości 10.000 zł.
 
                §3.  Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i  zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kunów a Gminą Sępólno Krajeńskie.

               §4.  Do zawarcia umowy upoważnia się  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
               §5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

       

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXII/.../09
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 maja 2009 roku

               Zgodnie z art. 10 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na podstawie art. 167 ust. 2, pkt.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący odrębną uchwałą. Art. 175 w/wym. ustawy stanowi, że z budżetu gminy może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji albo pomoc rzeczowa. Przepisy powyższe dają możliwość wspólnego finansowania zadań różnych jednostek samorządu terytorialnego. W odpowiedzi na apel Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 roku r. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim przeznacza na pomoc związaną z odbudową budynku mieszkalnego dla osób poszkodowanych w pożarze kwotę 10 000 zł.

Przewodniczacy Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek

U.L. 
 


 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 maja 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2009, 13:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516