Projekt UCHWAŁY NR XXXI/…/09 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2008 r. Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

UCHWAŁA NR XXXI/…/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu w 2008 r. Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego


                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984 z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego uchwala się co następuje:


            § 1. Udziela się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie w 2008 roku

             § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/…./09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 kwietnia  2009 roku

 

                   Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Sępólna Kraj. przedłożył Radzie Miejskiej w Sępólnie Kraj. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj. za 2008 rok.
 P                rzedłożone sprawozdanie było przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Miejskiej i uzyskało ich akceptację Na podstawie szczegółowo przeprowadzonej analizy Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i opracowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi Sępólna Kraj. absolutorium.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Tomasz Cyganek

U.L.


pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sępólno Kraj. za 2008 rok.pdf (1088kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Spis załączników.pdf (268kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1a.pdf (5546kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1b.pdf (2381kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1c.pdf (502kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 1d.pdf (7633kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2a.pdf (2157kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2b.pdf (4318kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2c.pdf (515kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2d.pdf (1541kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2e.pdf (399kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 2f.pdf (3622kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 3.pdf (524kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 4.pdf (2652kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 5.pdf (1864kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 6.pdf (1711kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 7.pdf (467kB)
pobierz BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Załącznik Nr 8.pdf (468kB)


metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (21 kwietnia 2009, 08:21:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258