Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.

Projekt

UCHWAŁA Nr XXX/     /09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”

           Na podstawie art. 6 ust.1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/197/2004 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”  (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 83 poz. 1450), §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nagroda określona w §1 niniejszej uchwały będzie przyznawana osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za podejmowane starania i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie – przez jej Konwent w składzie:
- Burmistrz – Przewodniczący,
- Przewodniczący Rady Miejskiej – Członek,
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej – Członkowie,
- Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej – Członek,
- Sekretarz Gminy – Członek. „

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Przewodniczący
  Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

Sprawdzono  pod względem                      
formalno - prawnymUzasadnienie do uchwały nr  XXX/     /09
Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca 2009 r.

Celem niniejszej uchwały jest doprecyzowanie katalogu podmiotów, które mogą otrzymać Nagrodę Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie. Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i pomocy społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

D.W.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (17 marca 2009)
Opublikował: Administrator (17 marca 2009, 15:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554