Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sępólno Krajeńskie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko w


UCHWAŁA Nr XXIX/…./09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia    lutego 2009 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sępólno Krajeńskie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Sępólno Krajeńskie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora.
 
§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1., tytułem wymaganego wkładu własnego, udziela się z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009r. pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu w wysokości 3.249 zł.
 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Gminą Sępólno Krajeńskie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
   
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Sprawdzono pod względem                                                Uzgodniono
formalno – prawnym


Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/.…/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia    lutego 2009 r.
 
Powiat Tucholski oraz 43 samorządy województwa kujawsko – pomorskiego, w tym Gmina Sępólno Krajeńskie, zawarły 16 października 2008r. umowę (wstępną) dotyczącą współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 „Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty”.
 
Projekt zakłada możliwość dostosowania, podwyższenia kwalifikacji przez kadry oświaty samorządów uczestniczących w przedsięwzięciu poprzez uczestnictwo w kursach doskonalących, kursach kwalifikacyjnych oraz szkoleniach.
 
Zawarta umowa wstępna przewiduje, iż Gmina Sępólno Krajeńskie otrzyma wsparcie w wysokości 16.258 zł na realizację zadania. Środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koordynatorem projektu jest Powiat Tucholski, który pozyskał ww. środki. Podpisanie umowy ostatecznej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Starostę Tucholskiego będzie podstawą do zwiększenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2009r. W myśl przyjętych założeń zadanie będzie zrealizowane w 2009r.
 
Niezbędny udział własny Gminy Sępólno Krajeńskie wynosić będzie 3.249 zł. Środki stanowiące udział Gminy Sępólno Krajeńskie pochodzić będą z 1 % odpisu od wynagrodzeń na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2009r. (budżet oświaty) i zostaną uruchomione po otrzymaniu wsparcia ze strony Powiatu Tucholskiego.
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
M.T.

metryczka


Wytworzył: Zakład Obsługi Samorządowej (17 lutego 2009)
Opublikował: Administrator (25 lutego 2009, 08:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1632